Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haalde reis niets anders zijn, dan een denkbeeldige lijst, die hij verzonnen heeft, om daarin al de bouwstoffen in te voegen, die hij in het bericht van de Galileesche werkzaamheid niet had kunnen opnemen. „De woorden van 9:51, zegt Reuss, „zijn slechts een bloote titel, om onder dit hoofd al het volgende te rangschikken." Maar zou het in dit geval voor Lukas niet eenvoudiger zijn geweest, het bericht van de Galileesche werkzaamheid eenige Hoofdstukken langer te maken, teneinde daarin al het volgende op te nemen, in plaats van tot zulk een willekeurige verdichting de toevlucht te nemen? — Holtzmann (in zijn geschrift over de synoptici) meent, dat Lukas hier den geheelen inhoud der Logia van Mattheus, die hij als tweede bron nevens den Ür-Markus gebruikte, geplaatst heeft; en Weiss, die hierin vrij wel met hem overeenstemt, is van gevoelen, dat de vorm van een doorloopende reisbeschrijving daaruit te verklaren is, dat Lukas dezen apostolischen Mattheus (de Logia) een historische orde heeft toegeschreven, die dit geschrift in het geheel niet had, en daarin de uiteenzetting van een werkzaamheid van Jezus buiten Galilea heeft meenen te vinden. Weizsacker, die integendeel den vorm der Logia in de groote redenen van onzen kanonieken Mattheus (Hoofdst. 5 7, 10, 12, enz.) terugvindt, neemt aan, dat Lukas aan het eerstgenoemde geschrift den inhoud dezer tien Hoofdstukken (10—19) heeft ontleend, maar dat hij deze groote leerredenen onder een menigte bijzondere gelegenheden heeft verdeeld, ten einde ze toe te passen op de voornaamste vraagstukken, die in den tijd, toen hij schreef, in de apostolische gemeenten werden behandeld. De historische inleidingen, waarmede Lukas deze bijzondere leeringen motiveert, zouden door hem verzonnen zijn.l) Het komt mij voor, dat geen van deze twee verklaringen houdbaar is; ten eerste, omdat de reisbeschrijving niet alleen woorden van Jezus bevat, maai ook feiten (de uitzending van de 70 discipelen, Iloofdst. 10;

1) Soltzmann behandelt ze nauwelijks eerbiediger, hoewel zijn standpunt hem gunstiger jegens Lukas had moeten stemmen.

Sluiten