Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richtingen uitgaan; naar het oosten (Gadara), naar het westen (Nazareth), naar het noorden (Phoenicië en CesareaPhilippi). Ev was dus, volgens deze Evangeliën zelf, een leemte aan te vullen, zou het Evangelie in geheel Galilea verkondigd zijn. Nog altijd had het geheele zuidelijke, aan Samaria grenzende gedeelte dezer provincie het woord des levens niet gehoord. Men kon dus verwachten, dat Jezus ook deze streek zou bezoeken, voordat Hij voor goed uit

Galilea vertrok.

Ziedaar de twee postulaten. waaraan juist het bericht van Lukas beantwoordt. Het vult de gaping aan, die anders geheel onbegrijpelij k zou zijn, tusschen den zomer van het eerste jaar van de werkzaamheid van Jezus en het daarop gevolgde Paaschfeest, waarop Hij stierf, en het beschrijft ons, hoe de Heer een onafgebroken Evangelisatie-arbeid wijdt aan een gedeelte van het Galileesche land, dat verstoken is geweest van de zegeningen zijner werkzaamheid.

3° Vergelijkt men het bericht van het vierde Evangelie, waarvan de vorm zeer nauwkeurig is, dan blijkt het, dat het bericht van Lukas, op deze wijze opgevat, daardoor bevestigd wordt. Na de vermenigvuldiging der brooden en het gesprek van Cesarea-Philippi, die ook door Johannes (6:1—71) worden medegedeeld, vinden wij in Joh. 7:1 de zeer korte vermelding van een verlengde werkzaamheid van Jezus in Galilea, van de weken, die op het in Galilea doorgebrachte Paaschfeest volgden, tot aan het Loofhuttenfeest (7 : 2), d. w. z. van April tot September. Deze werkzaamheid, waarvan met zoo korte woorden gewag is gemaakt, komt overeen met den tijd van de twee uitstapjes van Jezus naar het noorden (naar Phoenicië en naar de bronnen der Jordaan), dio bij de synoptici met den terugkeer naar Kapernaüm en het vertrek naar Judea over Perea eindigen. Het vertrek tot viering van het Loofhuttenfeest, dat in het bericht van Johannes volgt (Hoofdst. 7), zou daarom wel met het vertrek naar Jeruzalem, waarvan de synoptici spreken, kunnen overeenkomen. Maar dit laatste heeft met de grootste openbaarheid plaats gehad — vgl.

Sluiten