Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 : 11 niet dienen moeten, om twee verschillende vertrekken aan te duiden, maar slechts de voortzetting van dezelfde reis, wier begin zoo uitdrukkelijk vermeld was in 9 : 51, te kennen geven.

Keil heeft een gemakkelijk middel aangewend, om aan het denkbeeld van een reisverhaal te ontkomen, terwijl hij de waarheid van het bericht van Lukas blijft vasthouden. Hij meent, dat Lukas den tijd tusschen het besluit van Jezus, Galilea te verlaten, en diens aankomst te Jeruzalem op Palmzondag beschouwd heeft als het geschikte tijdstip, om alle leeringen van Jezus over het karakter en de ontwikkeling van zijn rijk, over de voorwaarden om het in te gaan en andere dergelijke waarheden, uiteen te zetten; daaruit zou dit gedeelte van het Evangelie te verklaren zijn, dat niet moet worden aangezien voor een chronologisch doorloopend verhaal. En dit zou zijn xxêi^yj;, naar volgorde, schrijven, zooals Lukas beloofd heeft! Waartoe zouden in dit geval de opmerkingen van 13 : 22 en 17 : 11 dienen, die zoo uitdrukkelijk aan de voortzetting van een reis herinneren, en waartoe dient dan vooral het woord van 9 : 51, dat niet alleen het besluit om te vertrekken, maar ook het feit van een vertrek, en eveneens het einddoel van de aangevangen reis met kracht doet uitkomen?

De inhoud dezer tien Hoofdstukken van Lukas is geheel in overeenstemming met den oogenblikkelijken stand van zaken. Jezus verlaat Galilea, waar Hij zijn werk voleindigd heeft, vergezeld van al de trouwe geloovigen, die Hij daar gevonden had, d. w. z. van al degenen, die eenmaal de kern zijner gemeente zouden vormen, inzonderheid van die keurbende van Evangelisten, die weldra geroepen zou worden, onder de leiding der apostelen een aanvang te maken met de verovering van de wereld. Hij bereidt hem onder weg voor deze taak voor, eerst door hen, zooals vroeger de Twaalven, een eerste proefstuk als zendelingen onder hun landgenooten te doen verrichten, en vervolgens door de verzaking van de wereld en haar goederen, zijn verlossingswerk en de verwachting van zijn wederkomst tot het onder-

Sluiten