Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit heengaan tot de y/Aêpxi behoort, als hun door God vastgesteld einde. Wieseler heeft in zijn Synopsis het woord opgevat in de beteekenis van goede ontvangst: „Toen de tijd van de gunstige ontvangst, die Jezus in Galilea, gevonden had, geëindigd was." In de Beitrüge verstaat hij er onder: „de dagen van de goede ontvangst, welke Jezus bij de menschen had moeten vinden." Van deze verklaringen is de eene even gedwongen als de andere. Meyer trekt uit Hand. 1 : 2 het besluit, dat deze uitdrukking hier slechts de hemelvaart te kennen geeft. Dit is waar voor de plaats uit de Hand., omdat op dat oogenblik de dood reeds een voldongen feit was; maar hier omvat dat woord blijkbaar al wat tot het heengaan van Jezus behoort, den dood zoowel als de hemelvaart. — Het pron. xink, dat op het subject grooten nadruk legt, doet het vrije en doordachte van het vermelde besluit uitkomen, en het *«/, dat volgens den bekenden Hebreeuwschen vorm de apodosis aanwijst, herinnert aan het nauwe verband tusschen deze beslissing van Jezus en het goddelijk raadsbesluit, waarvan het denkbeeld in de uitdrukking aunvy.yjpcvirSxi, vervuld worden, opgesloten ligt. npé<rcc7rov i het aangezicht stellen J zich met vastheid

naar een bepaald doel richten, beantwoordt aan het Hebr. C-OD D-csn (Gen. 31:21; Jer. 21:10). Deze uitdrukking onderstelt een vrees, die overwonnen, een geestkracht, die ontplooid moet worden. Naar Jeruzalem te gaan is, Jezus weet het, naar den dood te gaan. Zelfs de discipelen hebben een voorgevoel van het gevaar; vgl. 9:31 en Mark. 10:32.

Vs. 52 en 53. De weigering der Samaritanen: „En Hij zond boden voor zich uit: en heengegaan zijnde, kwamen zij in een vlek *) der Samaritanen , om 2) Hem (huisvesting) te bereiden.

1) N r A lezen toAiw, in plaats Tan xw/.*i»v.

2) SB lezen «?, in plaat9 van oktti.

Sluiten