Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kommert over de belangen en de genietingen van het tegenwoordige leven. Zijn geestelijke werkzaamheid zal door deze innerlijke verdeeldheid verlamd worden. Jezus zegt niet tot dezen mensch: Bedenk U! en ook niet: Voorwaarts! maar:

Kom tot een besluit!

In de uitdrukking: Koninkrijk Gods zijn hier de twee denkbeelden van persoonlijke behoudenis en het arbeiden voor de bekeering van anleren vereenigd. Men zal, naar het mij voorkomt, moeten toegeven, dat de uitnoodiging van Jezus zich hier, evenals in de twee andere gevallen, beter laat verklaren, als zij gedaan werd bij gelegenheid van een definitief vertrek zooals dat waarvan Lukas spreekt, dan in den tijd van een gewoon uitstapje (Mattheus).

In deze groep van verhalen had de mondelinge overlevering eenige voorbeelden van de veelvuldige wijsheid, waarmede Jezus de meest verschillende karakters wist te onderscheiden en te behandelen, bij elkander gevoegd. Holtimann, die beweert, dat Mattheus en Lukas ze aan de Logia hebben ontleend, is gehouden te verklaren, waarom onze kanonieke Mattheus de derde gebeurtenis heeft weggelaten. Zijn antwoord is: Mattheus heeft gemerkt, dat deze derde persoon niemand anders was, dan de rijke jongeling, wiens geschiedenis hij later volgens den Ur-Markus zou verhalen; Lukas is met zoo scherpzinnig geweest, en heeft, zonder het te vermoeden, volgens twee verschillende berichten dezelfde geschiedenis tweemaal verhaald. Het zijn inderdaad „verschillende" berichten ; want het is moeilijk in te zien, wat zij met elkandei gemeen hebben. De gemoedsgesteldheid van den rijken jongeling is geheel anders, dan die van onzen derden persoon. De eerste wenschte een goed werk te doen, waardoor hij zich de zaligheid zou kunnen verwerven; de laatste wil zich wijden aan de prediking van het Evangelie. Even verschillend

is het daaropvolgende onderhoud.

Volgens Weiss heeft Lukas, toen hij de drie gebeurtenissen op deze plaats bij den apostolischen Mattheus vond, na het bericht van de reis naar Gadara volgens Markus, bij wien zij ontbreken, te hebben medegedeeld, ze overgebracht aan

Sluiten