Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nezingen, en wel met het doel, om deze wondermacht tegenover een nog grooter, wezenlijker en verblijdender voorrecht, dat van hunne eigene zaligheid (vs. 20), te stellen. Zoo wordt het door Hofmann opgevat. In dit geval moet men noodwendig met de Alexandr. xx, ik heb u gegeven, lezen. „Gij hebt deze werken verricht, omdat ik u daartoe de macht heb gegeven". Maar het ÏSsy, ziet, verzet zich tegen deze opvatting, daar het iets nieuws, iets verrassends aankondigt. Meyer en Weiss lezen ook het perf. diScoxz; maar zij geven daaraan deze verschillende beteekenis: „De macht, welke ik u gegeven heb, overtreft verre die, welke in staat stelt, de genezingen te bewerken, waarover gij u verblijdt. Gij zult in de toekomst door middel daarvan veel grootere dingen kunnen doen", nl. de vs. 19 beschrevene. Deze opvatting is mogelijk. Toch komt het mij voor, dat het iSou iets aankondigt, wat nog verrassender is, en dat dus de Byz. lezing SiSufti, ik geef u, de voorkeur verdient. De zin daarvan is: „Gij hebt reeds eene groote macht ontvangen; maar ziet ik geef u van nu af aan een veel grootere, nl. de macht om al de werktuigen van den Satan onder de voeten te treden en hier op aarde zijn rijk door het rijk Gods te vervangen". Het perf. SéSvxx is waarschijnlijk daardoor ontstaan, dat men gemeend heeft, dat Jezus hier den discipelen slechts de daden van macht, die hen zoozeer verbaasd had, wilde verklaren. — Het beeld van de slangen en schorpioenen is aan Ps. 91 : 13 ontleend. Er is niet meer enkel sprake van bezetenen, die genezen moeten worden; de zendboden van Christus zullen spoedig blootgesteld zijn aan het gevaar van op allerlei wijzen geschaad te worden. De middelen, die Satan, hetzij in de natuur, hetzij in de menschelijke samenleving, daartoe gebruikt, worden hier door deze listige en boosaardige dieren vertegenwoordigd. De volgende, meer algeraeene uitdrukking: en over alle macht des vijands beteekent: „en in het algemeen over...", en omvat, nevens de uitwendige, de zuiver geestelijke middelen, waardoor de Satan het werk der dienaren van Christus kan belemmeren. Het iiri, op, hangt niet af van iraTffv, treden,

Sluiten