Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar van het subst. i&vtIx, volmacht. Te midden van al deze innerlijke en uitwendige werktuigen des Satans bewandelt de getrouwe dienaar onkwetsbaar zijn weg, zoolang zijn Meester over zijn werk tevreden is, en zijn dienst noodig heeft. Men denke aan de gevangenneming van Petrus door Herodes, aan de adder van Malta, aan den engel des Satans, die Paulus met vuisten sloeg, enz. In Mark. 16 : 18 vinden wij dezelfde belofte, een weinig anders uitgedrukt. — Het is weinig natuurlijk, otöêv, niets, tot een object van «3/jcifcjj te maken, terwijl men Ivvw; r. è%i. als subject

opvat; ouSsv is eenvoudig het subject.

Vs. 20. En toch zouden de overwinningen, die zij reeds op den Satan hebben behaalJ, en zelfs de nog grootere, welke Jezus hun toezegt, geen waarde voor hen zelf hebben, als zij niet op hunne persoonlijke behoudenis berustten. Men kan daemoenen uitgedreven en allerlei wonderen in den naam van Jezus verricht hebben, zonder het heil te bezitten; vgi. Matth. 7 : 22, 23. Men denke aan Judas! In dit geval verdwijnt alle reden om zich te verblijden over de werken, die men verricht, over de overwinningen, die men behaald heeft. Het prachtigste succes, de schitterendste welsprekendheid, stikvolle kerken, bekeeringen bij duizenden, geven in de werkelijkheid hèm alleen het recht om zich te verblijden, die in waarheid tot zich zelf kan zeggen: Ik ben behouden. Het is dus om dit woord te rechtvaardigen, niet noodig, een nüMov, veeleer, na xxipers Si, maar verblijdt u, er bij te voegen, zooals de T. R. met één enkel Mj. doet. - Het alleenlijk, moet dienen, ons deze waarheid, welke veel gewichtiger is, dan hetgeen Jezus in vs. 19 als het ware toegegeven heeft, voor te behouden. Op het persoonlijk standpunt van den arbeider is deze reden tot blijdschap inderdaad de eenige, daar elke andere daarmede verdwijnt Het beeld van een hemelsch register, waarin de namen der verlosten onder de menschen vooraf opgeschreven zijn, wordt in het O. T. dikwijls gebruikt (Ex. 32 : 32—33; Jes. 4 : ; Dan 12 • 1). Het is ontleend aan het feit, dat er een register bestond, waarin alle Israëlitische families opgeschreven

Sluiten