Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren. Maar de H. Schrift brengt menigmaal ook in herinnering, dat men kan worden uitgeschrapt uit dit boek, het zinnebeeld van het goddelijk raadsbesluit (Ex. 32 : 33; Jer. 17 : 13; Ps. 69 : 29; Openb. 22 : 19). Zoo wordt de menschelijke vrijheid naast de goddelijke voorwetenschap en roeping gehandhaafd. — De lezing ivykypxmxi, ingeschreven zijn, is waarschijnlijk vervangen geworden door de meer gewone uitdrukking iypd$>i, geschreven zijn.

Vs. 21—24: De blijdschap van Jezus.

Het buitengewone karakter van dit oogenblik in het leven van Jezus blijkt uit deze nauwkeurige bepaling: In die eigene ure. Het is het uur, hetwelk zoo even werd voorgesteld als dat, waarin zijn discipelen tot Hem wederkeerden, en Hij de mededeeling van hunne ervaringen vernam. Deze onwetende visschers, deze eenvoudige landbewoners, deze arme lieden, die door de machtigen en de wijzen van Jeruzalem „een vervloekt gepeupel" (Joh. 7 : 49), „het' ongedierte der aarde" (volgens de Rabbijnsche uitdrukking) genoemd worden, zijn dus de werktuigen, die God Hem geeft, om hier beneden het rijk des Satans omver te werpen! Misschien had Jezus zichzelf menigmaal de vraag gedaan: Hoe zal een werk, dat door geen der ontwikkelden en machtigen in Israël gesteund wordt, kunnen slagen Het succes van de zending der 70 discipelen heeft Hem zooeven het goddelijk antwoord gebracht: De geringen, ziedaar de nederige werktuigen, waardoor God besloten is, het grootste werk te verrichten. In deze beschikking, die het tegenovergestelde van de menschelijke verwachtingen, maar bewonderenswaardig groot is, herkent Jezus de wijsheid des Vaders en geeft hij zich over aan anndrang tot aanbidding.

Vs. 21. „En in die eigene ure, verheugde Hij ')

1) T. R. leest hier o Ivitouq, met AC en 12 Mjj.; NBDsIt. Syrcus laten laten het weg.

Sluiten