Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meende, dat hier van een ander feit sprake was, bedacht hij, om daarvoor een geschikte aanleiding te vinden, de zending van de 70 discipelen. Weiss is ongeveer van hetzelfde gevoelen. — Maar Baur verklaart ons niet, hoe het komt, dat Lukas, na de zending der 70 discipelen verzonnen te hebben, om de Twaalven te verkleinen, hen zoowel in het overige gedeelte van het Evangelie als in de Hand. der Apostelen geheel en al vergeet, en verder alleen over de Twaalven spreekt, die tot aan Jeruzalem het gevolg van Jezus uitmaken en na het Pinksterfeest in zijn naam handelen. Als men zich aan een dergelijk bedrog schuldig maakt, dan doet men het met het doel, er partij van te trekken. — Heeft Lukas de zending der Twaalven willen verkleinen? Maar hoe komt het dan, dat, terwijl Mattheus met geen enkel woord over den uitslag van deze zending spreekt (Hoofdst. 10, slot), Lukas er behagen in schept, dien uitslag uitdrukkelijk te beschrijven (Hoofdst. 9:6)? Wat zou deze critiek zeggen als het omgekeerde het geval was? Wat het gevoelen van Hollzmann en Weiss betreft, het is onvereenigbaar met Matth. 10: 1, waar wij zien, dat in de Logia de zending der Twaalven uitdrukkelijk voorgesteld werd als die, waarvoor de instructie-rede, die in datzelfde 10de Hoofdstuk voorkomt, bestemd was. De schrijver van den kanonieken Mattheus heeft zich hierin niet vergist; en indien Lukas deze rede aan de Logia ontleend had, dan moest hij ook, evenals Mattheus, gezien hebben, dat zij tot de Twaalven gericht was. Verder, als Lukas een uitzending van discipelen verzonnen heeft, om van deze rede gebruik te kunnen maken, van waar heeft hij dan het juiste aantal 70? Heeft hij het ook verzonnen? Bovendien is het een feit, dat in een geschrift uit de 2de eeuw (Recognit. Clem., I, 24), welks auteur een verbitterde tegenstander van het Paulinisme is, Petrus de volgende woorden in den mond worden gelegd: „Eerst heeft Hij ons, de Twaalven, gekozen, die Hij apostelen genoemd heeft, en daarna heeft Hij nog 72 andere discipelen uit de getrouwsten gekozen." Is dit niet een waarborg voor de historische waarheid van het bericht van Lukas?

Sluiten