Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwijt: dat zij zich schuldig maakte aan overdrijving in de bedrijvigheid, die zij aan den dag legde. Zij heeft zooveel moeite, omdat zij het zelf zoo hebben wil. Mipipvxu, zich verontrusten, heeft betrekking op de innerlijke bezorgdheid; Tup(3x$e<r&xi, in beweging zijn, het zich druk maken, op de uitwendige drukte. Het öcpu(3x%y van de andere lezing komt in beteekenis meer met het eerstgenoemde werkw. overeen. — De herhaling van den naam Martha in de aanspraak van Jezus heeft ten doel, haar op zachte wijze, maar met vastheid van deze uiterlijke en innerlijke verstrooidheid tot kalmte, tot zichzelf terug te brengen. Jezus rechtvaardigt zijn verwijt met een uitspraak, die in verschillende vormen tot ons gekomen is en op verscheidene wijzen verklaard wordt. De T. K. zegt: Slechts één ding is noodig, hetgeen men zou kunnen opvatten in dezen zin: „Deze vele spijzen zijn niet noodig; een enkele zou genoeg zijn." Doch deze vermaning tot eenvoudigheid bij het bereiden van den maaltijd komt mij, evenals Weiss, zeer triviaal voor in den mond van Jezus. In ieder geval zou deze zin dan alleen aannemelijk zijn, wanneer men daarin een toespeling ziet op de eenige spijze, die onontbeerlijk is voor het leven der ziel, hetgeen zeer gezocht is. Men zou veeleer het ééne ding, dat noodig is, in geestelijken zin moeten opvatten: het heil der ziel, of Jezus en zijn woord, als het eenige middel om dat heil deelachtig te worden. Daarbij moet dan nog de goddelijke hulp worden gevoegd, die den geloovige voor de behoeften van het tegenwoordige leven is toegezegd. Deze verklaring is vrij ingewikkeld. En als dat werkelijk de gedachte van Jezus is, dan moet men erkennen, dat zij veel duidelijker door de Alexandr. lezing is uitgedrukt: „Er is slechts een klein aantal dingen (in tegenstelling met die vele spijzen, welke Martha op tafel bracht), en zelfs, als men het goed begrijpt, slechts één ding noodig", de geestelijke spijze, waarvan de ziel leeft, het woord des levens, Christu3 zelf, die zich in dit woord openbaart en mededeelt, zooals op ditzelfde oogenblik het voorbeeld van Maria bewijst. — Dit ééne noodige, dat van de weinige dingen (de

Sluiten