Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren, dat een van zijn discipelen een meer bepaalde onderrichting over het gebed van Hem verlangde. Holtzmann is onpartijdig genoeg, op deze inleiding (vs. 1) het verwerpend oordeel, dat de critiek over de korte inleidingen van Lukas uitspreekt, niet toe te passen. Hij vindt een bewijs van echtheid in deze zoo nauwkeurige bijzonderheid: „Leer ons bidden, gelijk ook Johannes het zijn discipelen geleerd heeft." Hij maakt daaruit de gevolgtrekking, dat dit een van de gevallen is, waarin de historische stand van zaken uitdrukkelijk in de Logia was aangewezen. — Het gebed des Heeren en de voorschriften over het gebed, die daarop volgen, zijn bij Mattheus in de bergrede geplaatst (6 : 9—13). Gess e. a. meenen, dat dit model gebed tweemaal werd voorgedragen. Eenige maanden na de bergrede kan een discipel het verzoek hebben gedaan, dat Hem aanleiding gaf, het te herhalen. En wat den samenhang bij Mattheus betreft, uit Luk. 20 : 47 ziet men, dat de omhaal van woorden, waartegen Jezus in de bergrede te velde trekt, evenzeer de gebeden der Pharizeën als die der heidenen kenmerkte. Deze argumenten komen mij voor, zwak te zijn in vergelijking met die, welke daartegen kunnen worden aangevoerd 1). Er is in het antwoord van Jezus en in het bericht van Lukas hoegenaamd niets , dat aanleiding geeft om te vermoeden, dat de Evangelist een modelgebed mededeelt, hetwelk Jezus reeds vroeger had voorgedragen. En toch zou het natuurlijk geweest zijn, dat Jezus of Lukas bij het genoemde verzoek daaraan herinnerden. Verder is het niet aan te nemen, dat de Heer, na het gebed eerst zoo volledig als het bij Mattheus voorkomt voorgedragen te hebben, het de tweede maal zoo verkort of zelfs verminkt als wij het bij Lukas vinden zou, hebben uitgesproken. Bovendien is het onmogelijk, bij Mattheus een rationeelen samenhang aan te wijzen, zooals Gess tracht te doen. Hetgeen Jezus op deze plaats van de bergrede in de Pharizeën veroordeelt, is niet de langdradigheid, die zij

1) Zie de voortreffelijke verhandeling van Page, Critical ftoles on the LorcCs Prayer. The Expositor, Juni 1888,

Sluiten