Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats van een visch, geven? 12. Of ook, ') als hij hem een ei vraagt, hem een schorpioen geven? 13. Indien dan gij, die boos zijt,2) uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelsche Vader 3) den Heiligen Geest geven, die Hem dien vragen!"

Zonder twijfel gebeurt het menigmaal in de menschelijke samenleving, dat de in vs. 10 uitgesprokene grondstelling geen toepassing vindt. Maar daar hier sprake is van een vaderlijke en kinderlijke betrekking als die, welke het Gebed des Heeren onderstelt, is de goede uitslag zeker. De geloovige bidt immers tot een Vader, en doordat hij overeenkomstig het gegeven model bidt, is hij zeker, dat hij Hem niets anders vraagt, dan dingen, die zulk een Vader zijn kind niet kan weigeren, om hem in de plaats daarvan andere te geven, die schadelijk zijn of minder waarde hebben. Zoo voert ons het einde van deze afdeeling naar het uitgangspunt terug: den titel van Vader, die aan God gegeven is, en het kindschap van den discipel van Jezus. Het heeft betrekking op de gevolgtrekking a fortiori, die wij zooeven hebben uitgesproken. De lezing van eenige Alexandr.: rit ... s u/s? (of wis), „welke zoon zal zijn vader vragen?" zou een beroep doen op het kinderlijk gevoel van de toehoorders; blijkbaar moet de voorkeur worden gegeven aan de lezing tIv» ..., welke vader, wien zijn zoon zal vragen?" die een beroep doet op het hart der vaders onder de verzamelde menigte. — De drie door Jezus opgenoemde levensmiddelen schijnen bij den eersten blik slechts bij toeval vermeld te zijn. Maar zooals Bovet4) doet opmerken, zijn

\) T. B. leest >) xai etcv, met A en 14 Mjj-i S* B L: if kxi.

2) T. E. leest i/Tapx»""?, met A B C en 12 Mjj.; «Den ( Mjj.:

3) ttLX laten o vóór ovpxvcv weg.

i) Zie de leer schoon® plaats in zijn Voyage en Terre-Sainte 6Je uitg., bl. 362.

Sluiten