Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlicht, maar zoodra het krank is, is uw lichaam duister. 35. Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij. 36. Indien dan uw geheele lichaam verlicht is, en geen enkel deel heeft, dat duister is, zal het geheel verlicht zijn, evenals wanneer de lamp het met haar schijnsel verlicht 1).M

Bauer, Holtzmann e. a. zijn van gevoelen, dat Lukas dit gedeelte ten onrechte hier geplaatst heeft. Bij Mattheus staat het midden in de bergrede, in de pericoop, welke gericht is tegen de liefde tot den rijkdom, die de Pharizeën kenmerkte (6 : 21 en verv.). Lukas zelf vermeldt een dergelijke uitspraak na de gelijkenis van den Zaaier (8: 16—18). Maar niets van dat alles verhindert ons, hulde te doen aan de volkomene nauwkeurigheid van Lukas, als hij deze twee apologetische redenen met deze woorden besluit. Wanneer de zon aan den gezichtseinder verschenen is, verlangt niemand, die zien kan, dat zij op een andere wijze, dan door haar glans zal bewijzen, dat zij de zon is. Hij, die „het Licht der wereld" is, is verschenen; Hij zendt zijn stralen uit; voor ieder, wiens zedelijk oog gezond is, zal dit voldoende zijn. — Men moet Kp-jTnvjv lezen; een crypt, een verborgene en donkere plaats, en niet xpvinóv, zooals de T. R. zonder eenige autoriteit leest. Wordt hier een verborgene plaats „onder den divan" (8 : 16) bedoeld? Over het schepel zie men bij 8 : 16 z). Av%p'ix, de kandelaar; dit is het zinnebeeld van de openbaarheid, die sedert den doop van Jezus aan zijn persoon, zijn onderwijs en zijn werk is gegeven. Van het begin zijner werkzaamheid af heeft geheel Israël, zooals Johannes zegt, in Hem kunnen zien „de volheid van genade en waarheid", die den eeniggeboren Zoon van God onderscheidde.

1) D Syrcus laten dit geheele vers weg.

2) Zie Félix Bovet, Voyage en Terre-Sainte, bl 312.

Sluiten