Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de twijfelachtige gevallen bespreekt, den Mozaïschen jurist, zooals Meijer zegt, te kennen; vo/zohi*9xa/,o?, den leeraar, die onderwijs geeft in het Mozaïsch recht; tcv; omvat in het algemeen allen, die zich met de H. Schriften bezig houden, hetzij voor theoretisch onderwijs, hetzij voor praktische toepassing. — Dit eerste verwijt is de tegenhanger van dat, hetwelk Jezus het eerst tot de Pharizeën richtte. De letterknechterij en het formalisme zijn zuster en broeder. — De gewone schriftgeleerden waren oneindig minder achtenswaardig dan het gros der Pharizeën. Persoonlijk bekommerden zij zich niet over die kleingeestige voorschriften ,* die zij in de wet ontdekten en aan den ijver der vromen aanbevalen. Het weten verving in hunne oogen het doen. Deze handelwijze wordt in vs. 46 door Jezus gebrandmerkt. Met een van zijn vingers aanraken staat tegenover het dragen op beide schouders. Zij geven zich zelfs de geringste moeite niet, om de plichten te vervullen, die zij den aan hunne zorg toevertrouwden aanbevelen.

Vs. 47—51, De vervolgende orthodoxie: „Wee u! want gij bouwt de graven der profeten, en') uwe vaders hebben hen gedood. 48. Gij dient dus tot getuigen2), en keurt de werken uwer vaderen goed; want zij hebben hen gedood, en gij bouwt3). 49. Daarom ook heeft de wijsheid Gods gezegd: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en uit hen zullen zij dooden en vervolgen ; 50. opdat het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de schepping der wereld af,

1) N C lezen xxi oi, in plaats van oi Se.

2) T. E. eest, met AC en H Mjj., pufTvpeire, dat aau Mattheus ontleend is; N BL: /jxpTvpet ea-rs.

3) T. R. leest hier, met A C en 13 Mjj., xvtmv ret iu.vifij.iiee, welke woorden door al te anderen weggelaten worden.

Sluiten