Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 53 en 54. Historisch slot: „En terwijl Hij van daar wegging 1), begonnen de Schriftgeleerden en de Pharizeën Hem geweldig in het nauw te brengen en Hem over vele dingen te doen spreken2), 54. Hem strikken leggende3), ten einde eenig woord uit zijn mond te verrassen 4)."

Deze verzen beschrijven een hevig tooneel, dat misschien geheel eenig is in het leven van Jezus. — Talrijke varianten leveren het bewijs, dat de tekst reeds zeer vroeg veranderd is geworden. Volgens de lezing der voornaamste Alexandr.: en van daar uitgegaan zijnde, heeft dit tooneel plaats gehad, nadat Jezus het huis van den Piiarizeër had verlaten. De weglating van de woorden: en zoekende., en: ten einde Hem te beschuldigen in den Vaticanus en L maakt den gang van den zin eenvoudiger en levendiger. Het werkw. »7r0(TT0(4XTi&iv beteekent eigenlijk: uit zijn mond uitspreken, maar somtijds ook, zooals hier: door vragen een uitspraak uitlokken.

3°. 12:1—12: Tot de discipelen.

Dit heftig tooneel had buiten weerklank gevonden ; er was een aanmerkelijke samenscholing ontstaan. Door de grimmige verbittering der hoofden aangehitst, legde de schare vijandige gezindheden tegen Jezus en zijn discipelen aan den dag. Jezus gevoelt er behoefte aan, zich te wenden tot de zijnen, die bevreesd daar staan, en hun in aller tegenwoordigheid

1) In plaats v«n de woorden xxxeiöev rf-eAêovro; xutov, die men in N B C L Cop. vindt, leest T. R., met al de andere oorkonden, AeyovTo; Se uvtov tuvtu npo( ttvrout.

2) L S V A 'ezen xvoa-ro/xi^eiv, in plaats van XT0irT0HXTi^eiv.

8) N X laten zvtov weg, en tiBIi «ai frouvrs;, dat T. K. met al de anderen leest.

4) M B L laten de woorden ivcc kamyopiiffua-iv xvtov weg, die T. R. met A C D en 13 Mjj. Itp'er Syrsch. en Syrcur. leest.

Sluiten