Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ys. 8 — 10. Derde aanmoediging: Het loon der getrouwe discipelen, in tegenstelling met de straf der lafhartigen en der tegenstanders. „En ik zeg u1): Een iegelijk, die mij belijden zal voor de menschen, dien zal de Zoon des menschen ook belijden voor de engelen 2) Gods. 9. Maar wie mg verloochenen zal voor3) de menschen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. 10. En een iegelijk, die eenig woord zal spreken tegen den Zoon des menschen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen den Heiligen Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden".

De belijdenis van het Evangelie kan den discipelen zonder twijfel duur te staan komen; maar als zij daarin volharden, dan zal zij hun een zeker en heerlijk loon aanbrengen. De verheerlijkte Jezus zal door hen in de tegenwoordigheid van de hemelsche vergadering voor de zijnen te verklaren, hun het getuigenis vergelden, dat zij op aarde van Hem afgelegd zullen hebben, door Hem in den tijd zijner vernedering openlijk als hun Heer te erkennen. De Gnostiek Heracleon heeft reeds opmerkzaam gemaakt op de kracht, die de praep. tv aan bnoKoyiïv geeft. Zij drukt het rusten van het geloof in Hem, dien men belijdt, uit. — Vs. 9 waarschuwt de discipelen voor het gevaar der verloochening van Jezus. Deze waarschuwing was in het geheel niet overbodig op dit oogenblik, toen zij omringd waren van woedende vijanden. Men lette er op, dat Jezus niet zegt, dat Hij verloochenen zal wie

1) ND lezen oti na viiiv.

2) Marcion ea M laten ruv ctyyeAuv weg.

3) A D en 3 Mjj. lezen epTpordev, in plaats van tvcunov.

Sluiten