Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog al van dien van Lukas; en die van Markus (3: 28, 29) verschilt op zijn beurt van dien van Mattheus De Evangelisten zouden zeker op hun eigen gezag geen veranderingen hebben aangebracht in zulk een ernstige en gewichtige uitspraak, indien zij een geschreven tekst daarvan onder de oogen hadden gehad. Daarentegen kan de mondelinge overlevering haar gemakkelijk in eenigszins van elkander verschillende vormen hebben teruggegeven. Wat de plaats betreft, die de drie Synoptici haar aanwijzen, die van Mattheus en Markus, terstond na de beschuldiging, waardoor zij uitgelokt werd, schijnt de voorkeur te verdienen, ofschoon het verband, waarin zij bij Lukas met het voorgaande staat, niet moeilijk te vatten is, zooals wij gezien hebben. Het is een verband van opklimming: Er is iets, dat nog veel erger is', dan Jezus als den Messias te verwerpen, nl. den Heiligen Geest, die zich in zijn werken openbaart, te lasteren. Deze uitspraak schijnt onvereenigbaar te zijn met het denkbeeld, dat alle menschen zalig zullen worden.

Na deze vreeselijke bedreiging komt Jezus tot zijn discipelen terug. Deze Geest, dien hunne tegenstanders lasteren, zal hun steun zijn. Dit is de vierde aanmoediging.

Vs. 11 en 12. „En wanneer zij u zullen doen verschijnen *) in2) de Synagogen en voor de overheden en de machten, weest dan niet bezorgd 3), wat en hoe gij antwoorden zult tot uwe verdediging, of wat gij spreken zult; 12. want de Heilige Geest zal u in dat uur zelf leeren, wat gij spreken moet."

Het subject van het werkw. 7rpo70épuuiv, tullen doen verschijnen, zijn zij, die behooren tot de klasse van vijanden,

1) T. K. leest xpotpepairiv, A en 15 Mjj.j SBLX: eirtpepnriv, D: tpepunv.

!) (t D R lezen ei(, in plaats van en.

3) T. R. met A en 11 Mjj : nepiitvare-, NBLQRX: iiepittWITf.

Sluiten