Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de apostelen wil aansporen, van de twee schilderingen, welke volgen zullen, zelf die te kiezen, welke hij wenscht te verwezenlijken. De huishouders waren wel zelf ook slaven (vs. 45) maar bekleedden onder de dienaren een hoogeren rang. De QepxTeix zijn de gezamenlijke dienstboden, het Latijnsche (amulitium. Deze algemeene uitdrukking beantwoordt aan het allen in de vraag van Petrus, zooals de persoon van den huishouders aan het ons in dezelfde vraag. Het fut. KXTxtTTtitTd, zal zetten, drukt het denkbeeld uit, dat de gemeente der geloovigen eerst later, na het heengaan des Meesters, onder de werkelijke leiding der apostelen zal worden gesteld. Bij Mattheus staat KoniaTwe, heeft gezet, (dat de Sinaïticus ten onrechte bij Lukas heeft ingevoerd); dit praeteritum laat zich verklaren uit het geheel van de parabolische schildering. — Kxtpit, de rechte tijd, duidt den voor de wekelijksche of dagelijksche uitdeeling vastgestelden tijd aan, en aiTophpiov de portie koren, waarvan ieder zichzelf brood zal bereiden. — Er is een onderscheid tusschen de belooning, welke in vs. 44 aan den getrouwen huishouder beloofd wordt, en die, welke in vs. 37 den waakzamen dienaar werd toegezegd. Deze had iets innigers; zij was de uitdrukking der persoonlijke gehechtheid, en om zoo te zeggen der dankbaarheid van den heer voor de persoonlijke liefde, die de trouwe dienaar hem bewezen had. Gene is roemrijker; zij is de openlijke, officiëele belooning voor de diensten, die aan het huis werden bewezen: het betreft een hoogen post en invloedrijke positie in de bedeeling der heerlijkheid. Het verband tusschen het tcxTavTfoet van vs. 42 en dat van vs. 44 doet uitkomen, dat er een nauw verband bestaat tusschen de nederige taak, die de dienaar hier beneden volbrengt, en de roemvolle, die hem in den hemel zal worden toevertrouwd. — Deze uitspraak schijnt in zich te sluiten, dat het predikambt tot aan de wederkomst van Christus zal voortduren. De apostelen hebben dit zoo goed begrepen, dat zij, voordat zij de aarde verlieten, voor de voortzetting daarvan hebben gezorgd door de instelling van het pastoraat, dat de roeping heeft, voor de geregelde

Sluiten