Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Acxsïts, meent gij, doelt zonder twijfel op de zelfmisleiding van de apostelen, die zich nog vleiden met de hoop op een Messiasrijk, dat opgericht zou worden door middel van eenige wonderen van goddelijke macht zonder eenig lijden (19 : 11). Jezus wil met hetgeen Hij hier uitspreekt niet zeggen, dat het eindresultaat van zijn werk niet de vrede zal zijn; maar men moet niet verwachten, dat hij het onmiddellijk gevolg daarvan zal wezen. De eenvoudigste oplossing van de uitdrukking £kk' # is, haar te beschouwen als een verkorting van oi%) >j: „niets anders, dan.. ..

Vs. 52 en 53. In den geest ziet Jezus de prediking der discipelen niet enkel over Palestina, maar over de geheele ' aarde zich uitbreiden (vs. 51), en in elke familie een oorlog tusschen haar leden doen ontbranden. „Zelfs het vijfde gebod zal (in zekeren zin) moeten wijken voor de macht van den op Jezus gevestigden blik...; want Jezus brengt een nieuw beginsel, dat heiliger is, dan de natuurlijke banden" (Gess). De opmerking van Holtzmann, dat de vijf in vs. 52 aangeduide personen in vs. 53 nader worden opgesomd, kan niet als gegrond worden beschouwd, daar in het laatstgenoemde vers in de werkelijkheid van zes personen sprake is. Het iirl drukt de vijandschap uit. Deze vijandschap schijnt^ in hevigheid toe te nemen bij den overgang van de betrekking tusschen dochter en moeder tot die tusschen schoondochter en schoonmoeder. Dit wordt aangeduid door de afwisseling in de constructie van M, eerst met den dat. en daarna met den acc. In de laatstgenoemde betrekking voegt zich de godsdienstvijandschap bij de maar al te gewone natuurlijke verbittering.

5°. Tot de scharen: vs. 54—59.

Nadat Jesus zijn discipelen de huiselijke en maatschappelijke verdeeldheden heeft aangekondigd, waarvan Hij reeds de eerste verschijnselen ontdekt, wendt Hij zich ten slotte nog eenmaal tot de schare, die niets begrijpt van den ernst der tegenwoordige omstandigheden, en in valsche gerustheid en onboetvaardigheid verzonken blijft. Hij verwijt haar, dat zij de teekenen der tegenwoordige crisis niet weet te onder-

Sluiten