Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerechtshof bereikt hebt". Uit vs. 59 blijkt, dat er sprake is van een geldvordering, hetzij wegens een te betalen schuld, hetzij wegens een te betalen schadevergoeding. Daar de schuldenaar heel goed weet, dat hij veroordeeld zal worden, zal hij, als hij een bedachtzaam mensch is, zich haasten, de zaak met zijn schuldeischer in der minne te schikken; want als de zaak eenmaal in handen van den rechter is, dan wordt zij naar het strengste recht behandeld. — Het 3o? èpyctvlotv schijnt wel een Latinisme te zijn (operarn dare). Hofmann verklaart deze woorden aldus: „Bied hem aan, een arbeid voor hem te verrichten als vergoeding voor hetgeen gij hem schuldig zijt"; Keil: „Bied hem aan, een goede zaak met u te deelen"; Theophylactus„Betaal hem de verschuldigde rente". Deze verklaringen zijn zeer onwaarschijnlijk. De uitdrukking ctiryMixO*1 > zich de verlegenheid redden, behelst met het op den weg, de hoofdgedachte van deze plaats: „Red u uit de verlegenheid, terwijl gij het nog kunt." Ieder mensch heeft een moeilijke taak te verrichten: zijn betrekking tot God in orde te maken. Als deze zaak niet geregeld is, voordat de ure des gerichts aanbreekt, dan kan de veroordeeling niet uitblijven. De teekenen des tijds verkondigen, dat de rechterstoel, waarvoor de toehoorders zullen moeten verschijnen, reeds geplaatst is. Daarom is het voor hen van het hoogste belang, ze te verstaan en zich te haasten om het met hun geduchten schuldeischer eens te worden. Want is het oogenblik van de verschijning voor het gerecht eenmaal gekomen, dan zal alleen de gerechtigheid haar loop hebben, en zij zal tot het einde toe worden doorgevoerd. — De xp/Tifc, rechter, is identisch met den v, overheidspersoon. In deze twee uitdrukkingen is de goddelijke gerechtigheid verpersoonlijkt. De gerechtsdienaar, de uitvoerder van het vonnis, stelt den arm der goddelijke almacht voor (vs. 5). — Is de delging van de schuld mogelijk? Jezus geeft op deze vraag noch een ontkennend, noch een bevestigend antwoord. Uit zijn woorden vloeit alleen voort, dat zij geen plaats zal vinden, voor dat de gerechtigheid haar volkomene voldoening heeft ontvangen. Van hoe groot belang is het

GODKT, LuTcaa. II.

Sluiten