Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ys. 22. „En Hij doorreisde het land, steden en dorpen bezoekende, leerende, en voortgaande, naar Jeruzalem J) te trekken."

Aix, door, heeft betrekking op de streek in het algemeen; xxtx is distributief; het geeft het stilhouden in elke kleine of groote plaats te kennen, om daar het EvaDgelie te verkondigen. Met het oog op dit doel had Jezus de 70 discipelen vooruit gezonden, om zijn komst voor te bereiden (10 : 1).

I. 13:23—30. De verwerping van Israël en het ingaan der heidenen.

Evenals in 12:13, roept een onverwachte vraag de wijsheid van Jezus te hulp. Hij maakt van deze gelegenheid gebruik, om de valsche gerustheid zijner hoorders door een ernstige vermaning aan het wankelen te brengen. Weiss meent, dat deze vraag door Lukas verdicht is, ten behoeve van de volgende leering. Dit gevoelen wordt door niets gerechtvaardigd. Moet niet Weiss zelf ieder oogenblik erkennen, dat Lukas zijn bijzondere bronnen heeft ?

Ys. 23—27. „En iemand zeide tot Hem: Heer! zijn het slechts weinigen, die zalig worden 1 Maar Hij zeide tot hen: 24. Beijvert u om in te gaan door de enge deur; 2) want velen, ik zeg het u, zullen zoeken in te gaan, en zullen het niet kunnen. 25. Van het oogenblik af, waarop de heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te

1) «BL lezen Itforo^unx, in plaats van Ufovru^n.

2) T. R. leest TvAtfc. met A en IA Mjj ; (aan Matth. ontleend); N BDL: ivpa;.

Sluiten