Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Israël ooit aanbreken zal?" Dit woord van Jezus is of niet ernstig gemeend, öf het kondigt zoowel de toekomstige bekeering van Israël als de zichtbare wederkomst van Jezus aan. — Zoo eindigt deze plaats, die begonnen was met de aankondiging van zijn nabijzijnd heengaan (rs^siou^xi), als gevolg van het ongeloof van Israël, met het vooruitzicht van zijn eindelijken terugkeer tot zijn boetvaardig en geloovig volk (sus xv vfe iji). Welk een aaneenschakeling van alle gedeelten en welk een gepastheid in ieder woord van dit bewonderenswaardig antwoord, zooals Lukas het voor ons bewaard heeft! Hoe meer men zich daarin verdiept, des te duidelijker komt de beslissende waarde van de inleiding (vs. 31) voor het recht verstand van dit geheele gedeelte aan het licht: „In datzelfde uur kwamen er eenige Pharizeën, zeggende."

III. 14:1—24: Een maaltijd van Jezus.

Het volgende gedeelte stelt ons in staat, Jezus in zijn huiselijk leven en in zijn vertrouwelijke gesprekken te volgen. Het knoopt zich aan de voorgaande gedeelten in zooverre vast, dat Jezus ook hier met een Pharizeër te doen heeft. Wij wonen het geheele tooneel van den maaltijd bij: 1° men treedt het huis binnen (vs. 1—6); 2° men zet zich aan tafel (vs. 7—11); 3° Jezus houdt met den gastheer een gesprek over de keuze der gasten (vs. 12—14); 4° Hij draagt de gelijkenis van het groote avondmaal voor, naar aanleiding van den uitroep van een der gasten (vs. 15—24).

Holtzmann meent, dat deze lijst voor een groot deel door Lukas verdicht is, om daarin de losse uitspraken te plaatsen, die hij in de Logia naast elkander vond Dit is niets anders, dan bij Lukas evenveel bekwaamheid als willekeur te onderstellen. Uitgaande van het denkbeeld, dat de inhoud van dit gedeelte systematisch geordend en dikwijls veranderd is met het oog op de vraagstukken, die in de apostolische kerk besproken werden, beweert Weiztacker, dat dit geheele Hoofdstuk op de liefde maaltijden der oude kerk betrekking heeft; het zou ten doel hebben, deze maaltijden als oefenin-

Sluiten