Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen in de broederlijke liefde en als onderpanden van het hemelsche feestmaal voor te stellen. Dit als een onweêrlegbaar feit beschouwende, trekt hij daaruit het besluit, dat ons Evangelie van vrij laten oorsprong is! Maar waar is zelfs het geringste werkelijk spoor van zulk een doel te vinden ?

Vs. 1—6. Het binnenkomen.

Vs. 1—3. „En het geschiedde, toen Hg in het huis van een van de hoofden der Pharizeën inging, op den Sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen. 2. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mensch vóór Hem. 3. En Jezus antwoordende, zeide tot de schriftgeleerden en de Pharizeën:1) Is het geoorloofd, op den Sabbat te genezen, of niet2)? En zij zwegen stil."

Een uitnoodiging bij een Pharizeër aan te nemen na de tooneelen, die voorafgegaan zijn, was een daad van moed en van zachtmoedigheid te gelijk. De gastheer was een der hoofden van deze partij. Men heeft geen bewijzen voor het bestaan van een rangorde in deze sekte; maar het was geheel natuurlijk, dat er een moest ontstaan uit de meerderheid van het weten, van het talent of van den rijkdom. De interpretatie van Grotius, die tüv (pxpiraiuv tot appositie van tüv xpxóvruv maakt, kan niet worden toegelaten. De gasten, zoo lezen wij, namen Jezus waar. Het 2de vers deelt de reden van deze bijzondere oplettendheid mede; er was daar een waterzuchtige, blijkbaar in de hoop van genezen te zullen worden, Er wordt evenwel niet gezegd, zooals Weiss

1) X. R. leest ei vóór rf-es-ri, met A en 13 Mjj. Svr.; S BD L laten het weg.

2) T. R. laat hier, met A en 14 Mjj., y cv weg, dat KBDL Syr"". lezen.

Sluiten