Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit onderhoud wijst op een later oogenblik van den maaltijd. Jezus heeft zoo even te kennen gegeven, dat de rechtvaardigen in het Koninkrijk Gods een vergelding zullen ontvangen, zelfs voor de geringste liefdebetooningen hier beneden. Dit woord heeft in het hart van een der gasten het aangename voorgevoel van de hemelsche vreugde opgewekt; of het is misschien voor hem slechts een gelegenheid om Jezus een strik te spannen en Hem er toe te brengen, een ketterij over dit onderwerp uit te spreken. De strenge strekking der volgende gelijkenis schijnt voor deze tweede opvatting te pleiten. In ieder geval bewijst de opsomming van vs. 21 (vgl. vs. 13) het nauwe verband, dat er bestaat tusschen deze twee gedeelten van het onderhoud.

De uitdrukking apTov (pxyeïv, brood eten, is Hebreeuwsch; zij beteekent: den maaltijd gebruiken. De spreker wil zeggen: „Zalig degene, die toegelaten zal worden tot het hemelsche feestmaal!" Jezus bespeurt, dat deze man geen begrip heeft van de zedelijke voorwaarden, waaraan men beantwoorden moet, om te worden toegelaten. „Ja, zalig de zoodanige! Maar zie toe, dat gij deze zaligheid niet van U afstoot, terwijl gij de grootheid daarvan roemt! De uitnoodiging van Godswege, die tot U gekomen is, is niet genoeg; gij moet haar ook aannemen." De lezing hreiei, bereidde, bevat juist de gedachte, dat de maaltijd nog uitgesteld, onzeker blijft, zoolang de genoodigden niet gekomen zijn. Het woord nokkou:, vele gasten (vs. 16), is reeds waar, als het op het Joodsche volk alleen wordt toegepast. Want deze uitnoodiging stelt de voorkomende liefde voor, die God Israël betoond heeft in alle tijdperken zijner geschiedenis. — De laatste kennisgeving aan de gakten (vs. 17) heeft betrekking op de werkzaamheid van Johannes den Dooper en op die van Jezus-zelf. Het is in het Oosten de gewoonte, een laatste waarschuwing te zenden tegen het uur van den maaltijd; zie Rosenmüller, Morgenl., V, bl. 192 en 193; Thompson, The Land and the Book, I, bl. 9: „In de Arabische legerplaatsen en dorpen hoort men op het uur van den maaltijd de waarschuwing weerklinken: Alles is gereed!" Vergeten is daarom niet

Sluiten