Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik kom hier ') van honger om! 18. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader! ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u; 19 J) ik ben niet meer waardig, uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw huurlingen."

Hier begint de schildering van de bekeering des zondaars. Deze zedelijke verandering bestaat hoofdzakelijk in de nieuwe zienswijze, die het gevolg is van de diepe ellende (t&sTxvoint, de verandering van den vovs). Het der Alexandr. is plechtiger, dan het ei7rsv der Bijz., en meer in overeenstemming met dit beslissend oogenblik. De eerste stap in deze verandering is het terugkeeren tot zichzelf; want lang heeft hij geheel buiten zichzelf geleefd. De zonde is een verstrooidheid van hart en geest. Tot zichzelven inkeeren, is te beginnen, God terug te vinden. — Twee trekken kenschetsen de nieuwe zienswijze, die het gevolg is van dit oogenblik van stille overdenking. Hij verlangt naar hetgeen hij ontvlucht had (het vaderlijk huis), en hij heeft een afschuw van hetgeen hij gezocht had (het vreemde land). — De /tiróioi, huurlingen, wier toestand hem benijdenswaardig toeschijnt, zijn niet eens de gewone knechten van het vaderlijk huis, maar daglooners, die niet tot de familie behooren. Zou Jezus hier niet gedacht hebben aan die talrijke proselieten uit de heidenen, die zich bij het Jodendom hadden aangesloten, en wien in het voorhof een plaats was aangewezen, vanwaar zij uit de verte aan de godsdienstoefening deel konden nemen, terwijl de tollenaren en de ondeugenden over het algemeen van deze voordeelen beroofd waren, hetzij vrijwillig, hetzij door den ban ? — Uit deze verandering van zienswijze ontstaat

1) D K O plaatsen hier uSe; HBL, na Aif/w; T. B. laat het weg met A enz.

2) T. R. leeat hier kxi, met 3 Mjj. Syr.

Sluiten