Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dezelfde waarde als die van de 5 baths, en er is geen reden om met Hojmann aan te nemen, dat de grootte der schenking geëvenredigd was aan de mate van kwade trouw, die de rentmeester bij iederen koopman onderstelde, of met Göbel, dat hij de volle vrijheid, waarmede hij handelde, wilde doen blijken, en daardoor de persoonlijke dankbaarheid, die zij hem schuldig zouden zijn, grooter maken. Ik ben vroeger ook van gevoelen geweest, dat hij de mate zijner mildheid naar die van hunne vermoedelijke dankbaarheid regelde.

Uit het hx exxtTTov, een iegelijk, van vs. 5 vloeit voort, dat er nog meer schuldenaars waren, en dat deze twee enkel als voorbeelden zijn aangehaald. Ook met andere ging hij op deze wijze te werk. — Schrijf: niet door een verandering aan te brengen in den schuldbrief, een list, die gemakkelijk te ontdekken zou zijn geweest, maar door een nieuwen op te stellen. Door dezen maatregel gelukte het den rentmeester, de schuldenaars van zijn heer, met diens geld, tot zijn eigen schuldenaars te maken Daarin bestond zijn beleid. De weldadigheid wordt hier in den belangwekkendsten vorm voorgesteld, als de besteding van het eigendom van God in ons eigen persoonlijk belang. Als een rijke zijn armen schuldenaar tot zich roept, en hem de helft van de op zijn schuldbrief aangegeven som kwijt scheldt, dan doet hij met de goederen van God, welk hij op 't oogenblik nog in handen heeft, precies hetzelfde, wat de rentmeester met die van zijn heer deed, maar, wat het zedelijk karakter der handeling betreft, met dit groote onderscheid: dat de rijke, die aldus te werk gaat, zeer goed weet, dat hij in den geest van den goddelijken eigenaar handelt, terwijl de rentmeester het buiten weten en zonder de toestemming van zijn heer deed. Hetgeen bij den rentmeester ontrouw is, is dus ook bij dien rijke getrouwheid (vs. 12). Niets is geschikter, om aan den eenen kant alle gedachte omtrent de verdienstelijkheid der weldadigheid weg te nemen, en aan den anderen haar heerlijke gevolgen voor het toekomende leven aan te toonen, dan het licht, waarin zij hier door Jezus gesteld wordt.

Sluiten