Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer eeuw en kinderen des lichts tegenover de menschen van hun geslacht een verklaring van Jezus zelf teruggeeft. — Het tweede oti heeft op Qpovi/tu; betrekking: hij heeft met beleid gehandeld, daar het beleid inderdaad de kinderen dezer eeuw gewoonlijk kenmerkt. Met deze algemeene uitspraak breidt Jezus het getuigenis van bekwaamheid, dat de heer den rentmeester zoo even gaf, tot alle wereldlingen uit. De uitdrukking 5 x'iuv ovtoc , deze eeuw, duidt het tijdperk der geschiedenis aan, dat aan het koninkrijk Gods voorafgaat, met de toenmalige menschelijke leefwijze. Met <püi wordt bedoeld het gebied van het hooger leven, waarin Jezus zijn discipelen inbrengt, en dat verricht wordt door de openbaring der goddelijke waarheid. Deze twee sferen hebben ieder haar bevolking, zoodat ieder van haar bewoners omringd is van een zeker aantal tijdgenooten, die zedelijk op hem gelijken, en zijn ysvéx, zijn geslacht, uitmaken. Terwijl die van de eerste sfeer in het algemeen, evenals deze rentmeester, alle middelen weten te gebruiken, om in hun belang de banden, die hen aan hunne tijdgenooten van dezelfden stempel verbinden, nauwer toe te halen, zijn die van de tweede geneigd, deze handelwijze, die van veel doorzicht getuigt, te verwaarloozen. En daarom in plaats van onverwijld de goederen Gods te gebruiken, om met diegenen van hunne tijdgenooten, die hunne gevoelens deelen, liefdebanden aan te koopen, die hun eenmaal te stade zouden komen, genieten zij ze op zelfzuchtige wijze, of hoopen ze op, totdat zij hun ontnomen worden. Wij hebben hier, zooals'menigmaal, een dubbelen vorm van vergelijking (den comparativus van het adjectief en de praep. toep), om de meerdere bekwaamheid der kinderen dezer eeuw sterk te doen uitkomen. Het jegens, heeft betrekking op ieders gedrag tegenover de klasse van menschen, waartoe hij behoort (hun eigen geslacht). Terwijl deze uitspraak de handelwijze, die den geloovige is aanbevolen, naast die van den rentmeester stelt, onderscheidt zij ze streng van elkander, door het contrast te doen uitkomen, dat de sferen, waartoe die twee behooren, met elkander vormen.

Sluiten