Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald misdrijf beschuldigd, zijn misdaad daarom toch niet minder duidelijk is kenbaar gemaakt in het tafereel-zelf van den arme, die voor zijn deur ligt te sterven, zonder dat hem eenige verzachting van zijn ellende verschaft wordt? Ziedaar het corpus delicti. Elke menschelijke tegenstelling tusschen meer en minder, hetzij ten opzichte van vermogen, of van kracht, verstandelijke ontwikkeling, en zelfs van vroomheid, wordt door God slechts toegelaten en gewild, opdat zij door de vrije werkzaamheid des menschen zou worden te niet gedaan. Dit is een taak, die ons van boven is opgelegd, het middel om die liefdebanden te vormen, welke onze schat in den hemel moeten worden (12: 33 en 34). Verzuimen wij deze door de Voorzienigheid aangebodene gelegenheid, dan bereiden wij ons in het andere leven een tegenstelling voor, die dan evenmin voor ons zal kunnen verzacht worden, als wij die van hier beneden verzacht hebben. — Indien de rijkdom als zoodanig de zonde van den rijken man was, zou het moeilijk te begrijpen zijn, hoe Abraham, de rijkste van de rijken in Israël, het voorzitterschap kon bekleeden in dit verblijf der rust. En wat Lazarus betreft, de ware rede van de ontvangst, die hem te beurt valt in de eeuwige woningen, is niet zijn armoede, maar hetgeen wordt aangeduid door zijn naam: God is mijn hulp, nl. zijn ootmoedige overgegevenheid aan den wil des Heeren.

v. 23—31. Het tooneel aan gene zrjde des grafs. Het vormt in tweeërlei opzicht een tegenstelling met het aardsche tooneel. — Wij zullen geen poging doen, om te onderscheiden, wat in deze schildering in figuurlijken, en wat in eigenlijken zin moet worden opgevat. De werkelijkheden der bovenzinnelijke wereld kunnen slechts door beelden worden uitgedrukt, alleen beelden, zooals men gezegd heeft, deze beelden iets af. De kleuren schijnen bijna alle aan de Rabbijnen te zijn ontleend; maar de gedachte, die in deze beelden is ingekleed, om haar aanschouwelijk te maken, is in ieder geval, zooals wij zien zullen, de oorspronkelijke en persoonlijke gedachte van Jezus. — Het eerste van de twee gesprekken, waaruit dit tooneel bestaat, heeft betrekking

Sluiten