Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en op Hem spuwen; 33. en na Hem gegeeseld te hebben, zullen zij Hem dooden; en ten derden dage zal Hij weder opstaan."

Reeds tweemaal had Jezus zijn discipelen zijn nabijzijnd lijdeii aangekondigd (9:21 en verv.; 43 en verv.). Toch was Hij, zooals de bede der beide zonen van Zebedcus bewijst (Matth. 20 : 20; Mark. 10 : 35) niet begrepen geworden, en waren hunne verwachtingen nog altijd op een zeer nabijzijnd aardsch rijk gericht. Daarom acht Jezus het noodig, voor de derde maal op dit onderwerp terug te komen. Door dit te doen, zocht Hij tevens de ergernis te verminderen, die deze droevige gebeurtenis hun geven zou, en haar zelfs tot een steun van hun geloof te maken, wanneer zij haar later zouden vergelijken met de woorden, waardoor Hij hen daarop voorbereid had. Vgl. Matth. 20 : 17 en verv.; Mark. 10:32 en verv.; Joh. 13: 19. Markus leidt deze derde aankondiging op een merkwaardige wijze in : Jezus gaat voor hen uit op den weg; zij volgen, verbaasd en verschrikt. Deze schilderiug herinnert aan de uitdrukking: Hij versterkte zijn aangezicht (Luk. 9:51), en eveneens aan de woorden der discipelen en van Thomas (Joh. 11:8, 16). Welk een overeenstemming in deze verschillende vormen! De uitdrukking Trxpxhxfiüv, bij zich genomen hebbende, duidt een oogenblik aan, waarop Jezus zich met zijn apostelen afzonderde, en gedurende hetwelk dit gesprek en zonder twijfel ook de bede der zonen van Zebedeus en de redenen, die in de twee andere Synoptici volgen, plaats hadden. Deze omstandigheid stemt volkomen overeen met het bericht van Johannes over de afzondering van Jezus te Ephraïm op dit zelfde tijdstip, onmiddelijk vóór zijn intocht in Jeruzalem (11 : 54). — Gewoonlijk haalt Lukas de profetieën niet aan; hij doet het hier eens voor al, en als het ware alle samenvattende. Dit woord in den mond van Jezus bewijst, hoe duidelijk Hij in de profetiën des O. T. de gestalte van den Messias, en inzonderheid die van den lijdenden Messias,

Sluiten