Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hij kon niet wegens de schare, omdat hij klein van gestalte was. 4. En vooruitloopende '), klom hy op een wilden vijgeboom, ten einde Hem te zien2), omdat Hij daarlangs 3) moest voorbijgaan. 5. En toen Jezus aan die plaats kwam, keek Hij naar boven, en zeide tot hem 4): Zacheus! kom haastig naar beneden; want ik moet heden in uw huis blijven."

Dit verhaal ontbreekt bij Markns en Mattheus. Er is hier bij hen een gaping; want Jezus heeft zeker minstens één nacht in Jericho doorgebracht. De bron van Lukas was dus niet altijd van de twee andere Synoptici onafhankelijk, maar ook vollediger. Zij was van Arameeschen oorsprong, zooals de vele x«/'s, de paratactische vorm en de uitdrukking Svófixn xxhcupevog, vs. 1 en 2, bewijzen; vgl. 1 : 61. — De naam Zacheus, van "pt, rein zijn, bewijst, wat Reuss ook zeggen moge, de Joodsche afkomst van dien man. — Er moet te Jericho een hoofdtolkantoor zijn geweest, zoowel wegens den uitvoer van balsem, die in deze oase groeide, en in alle landen der wereld verkocht werd, als wegens den aanzienlijken doorvoer van waren op dezen weg, waarlangs men van Perea naar Judea en Egypte ging. Zacheus was het hoofd van dit kantoor. De persoon van Jezus boezemde hem een bijzonder belang in, zonder twijfel omdat hij had hooien spreken over de welwillendheid, die deze profeet menschen van zijn stand betoonde. Bleek en Weiss beweren, dat het rl; iirri (vs. 3) beteekent: wie het was in deze

1) T. B. leest xpojpa/wov, met N A B en 8 Mjj.; E en 7 Mjj.:

i)BL leien et( ree t^Tfoa-Sev in plaats van e/xTrpoa-Sev.

2) N leest rou tSstv, in plaats van /va /Jif.

8) T. E. leest, met A alleen, Si' ixewt; de anderen: exeivi){.

4) N B L Sjrcur. avapAtipxt o I. tixi; T. E. voegt, met A en 15 Mjj. silev avrcv xai tusachen de woorden o I. en r«t er tij.

Sluiten