Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borgen voor uwe oogen: 43. want er zullen dagen over u komen, dat uwe vijanden een wal rondom u zullen oprichten1), en u zullen insluiten, en van alle kanten benauwen; 44. en zij zullen u op den grond nederwerpen, en uwe kinderen in het midden vau u; en zij zullen in u den eenen steen op den anderen steen niet laten, omdat gij den tijd uwer bezoeking niet erkend hebt."

Jezus is gekomen op die plaats van den weg, van waar men onmiddellijk tegenover zich, aan gene zijde van het dal Kedron, het terras van den tempel en de heilige stad aanschouwt; zij ligt daar voor hen in de pracht van al haar schoonheid (iïuv ri)v ttókiv). Welk een dag zou deze voor haar zijn, indien de blinddoek haar van de oogen viel! Maar hetgeen zooeven tusschen Hem en de aanwezige Pharizeën is voorgevallen, heeft in zijn hart het besef doen ontwaken van den onoverwinnelijken tegenstand, waarmede Hij nog in botsing zal koaen; en aangegrepen en als het ware gekneld door het contrast tusschen hetgeen had kunnen zyn en hetgeen zijn zal, kan Hij zijn droefheid niet bedwingen. "ExKxuasv, en niet ilxicpvrev, hier is sprake van luid geween, van strikken, die de stem versmoren, en niet enkel van tranen: „Hadt ook gij, evenals deze schare van eenvoudige geloovigen, die mij op dit oogenblik met zooveel vreugde begroet!" De woorden xxiys en itsü, die bij de Alexandr. ontbreken, zijn van groote beteekenis. Het eene beteekent: „althans in dezen dag, die voor u de laatste is"; het andere: „die, welken God u nog geeft tot uw heil, en waarop uw lot beslist wordt." Het geheele verledene had nog op dezen éénen dag weder goedgemaakt kunnen worden. Had Jezus zich op deze wijze kunnen uitdrukken, indien dit zijn eerste

1) «CL: ■xuptufictkovtnv, in plaats van xspipukovtriv. Godet, Lulcas. II.

25

Sluiten