Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig hadden, hetzij om hun tempelbelasting te betalen, hetzij om inkoopen te doen. In Edersheim's Life of Jesus (Deel I, I. III, 5) vindt men een volledig verslag van dezen handel, waarvan de Hoogepriesterlijke familie groote voordeden schijnt gehad te hebben (vgl. den naam kramen van Hanna); hij was dan ook gehaat bij het volk. Daaruit verklaart zich, dat de priesters zich niet tegen Jezus hebben verzet; deze had bij hetgeen Hij deed het volk op zijn hand. De woorden xa.) robe oiyopxfyvTxc, en degenen, die kochten, van den T. R. zijn uit de twee andere Synoptici in den tekst gebracht. — Het rov? vóór ttw^oï/vtoh; duidt deze kooplieden als bekende personen aan; het waren degenen, die voor geld van de hoofden het patent hadden gekregen.

Vs. 46. Het antwoord van Jezus is aan twee uitspraken van het O. T., Jes. 56 : 7 en Jer. 7 : 11, ontleend. Lukas citeert de eerstgenoemde plaats niet, zooals Markus, in haar geheel: „Mijn huis zal een huis des gebeds voor alle volken rol; ëóvetri) worden genoemd". Hij heeft dus

dit citaat, waarvan de laatste woorden met den geest van zijn Evangelie volkomen overeenstemden, niet aan Markus ontleend. — De weglating van de woorden: voor alle volken bij Lukas heeft waarschijnlijk ook de verandering van het xtyófaeTai, zal genoemd worden, dat wij bij Markus en Matthens vinden, in icrrl, zooals de T. R. leest, bij hem ten gevolge gehad. Zoodra er slechts sprake is van de tegenwoordige bestemming van den tempel (voor de Joden), en niet, zooals in den tekst van den profeet, van zijn toekomstige bestemming (voor alle volken), verdient het praes. fW, is, blijkbaar de voorkeur. Het fut. hrxi, zal zijn, van den Vatic. is een correctie, die te danken is aan het fut. bij Jesaja en de twee andere Synoptici. — Met de uitdrukking: roovershol zinspeelt Jezus op de bedriegerijen, die met deze verschillende soorten van handel, en inzonderheid met dien der wisselaars, gepaard gingen.

Markus voegt hier een kleinen, zeer merkwaardigen trek er bij. Jezus verbood zelfs hun, die van het eene gedeelte der stad naar het andere lasten moesten dragen, door het

Sluiten