Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorhof van den tempel te gaan. Hij hield om zoo te zeggen het toezicht over den tempel.

Is dit feit van de uitdrijving van de verkoopers identisch met hetgeen Johannes ons aan het begin der werkzaamheid van Jezus mededeelt (2 : 13 en verv.)? In den tijd van Origenes werd dit algemeen aangenomen (in Joh. t. X, 15). Daar de Synoptici slechts één verblijf van Jezus te Jeruzalem, het laatste, berichten, zou men wel kunnen aannemen, dat zij zekere feiten, die bij vroegere gelegenheden hebben plaats gehad, daarmede verbonden hebben. Ik heb evenwel in mijn Comment. sur ïévany. de Jean (I, bl. 253 en 254) de redenen uiteengezet, die het waarschijnlijk maken, dat wij hier twee verschillende feiten hebben. Indien Jezus, zooals Johannes verhaalt, aan het begin van zijn werkzaamheid, toen Hij nog geen autoriteit bezat, zoo krachtig tegen deze heiligschennis is opgetreden, hoe zou Hij haar dan, nadat zij langzamerhand weêr vasten voet had gekregen, geduld hebben, zonder een woord te spreken, toen Hij, het toppunt van zijn autoriteit bereikt hebbende, om zoo te zeggen in den tempel heerschte, zonder tegenstand te ontmoeten? In het begin van zijn werkzaamheid was deze daad een tot het volk gerichte uitnoodiging, om met Hem aan het herstel van de theocratie te arbeiden. Aan het einde van zijn openbare loopbaan was de herhaling van deze daad de aankondiging van het oordeel, dat spoedig de aan haar roeping ontrouw gewordene priesterschap en mèt haar het geheele volk treffen zal. De waarheid van het Synoptische bericht wordt inzonderheid gewaarborgd door de nauwkeurige bijzonderheden, die Markus vermeldt: dat Jezus in den laten avond den geheelen tempel bezichtigt (11 : 11) en verbiedt, voorwerpen door het voorhof te dragen (11 : 16). Zulke trekken verzint men niet; zij zijn van dien aard, dat zij niet eens in de overlevering bewaard konden blijven. Men moet ze beschouwen als de persoonlijke herinneringen van een ooggetuige, die zonder twijfel niemand anders is, dan Petrus, de verhaler, wiens berichten dikwijls door Markus worden wedergegeven.

Sluiten