Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadat Jezus van Bethanië naar Jeruzalem was teruggekeerd, worden gesteld.

Vs. 1—4. De vraag van het Sanhedrin en de wedervraag van Jezus: „En het geschiedde in een van die ]) dagen, terwijl Hij in den tempel het volk leerde en het EvaDgelie verkondigde, dat de priesters2) en de schriftgeleerden met de ouderlingen daarbij kwamen. 2. En zij spraken tot Hem, zeggende: Zeg ons, met welk gezag gij deze dingen doet, of wie hij is, die u dit gezag heeft gegeven. 3. En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een enkele 3) zaak vragen, en zegt mij die: 4. De doop4) van Johannes, was die uit den hemel of uit de menschen?"

Sedert den vorigen avond hadden de leden van het Sanhedrin te zamen raad gehouden (het fyreïv van 19 : 47), en een reeks van vragen vastgesteld, die geschikt waren om Jezus in verlegenheid te brengen of Hem een antwoord te ontlokken, dat Hem aan onaangenaamheden bloot zou stellen, hetzij van den kant van het volk, hetzij van dien der Joodsche of heidensche overheden. De ondervraging van vs. 2 is het eerste resultaat van deze geheime beraadslagingen. Vs. 1 somt de drie klassen van leden op, waaruit het Sanhedrin bestond; het was dus een formeele deputatie; vgl. Joh. 1 : 19 en verv. De ouderlingen worden hier enkel

1) MBDLQ Syr. laten exeivuv weg.

2) A en 11 Mjj. lezen ttpeif, T. R., met NB CD en 4 Mjj. It. Syr.: apx'tpt'ii aan Matth. en Mark. ontleend.

8) T. R. leest svx Aoyov of hoyov tvct, met A C D en 13 Mjj.; NB LR: Xoyov

4) N13LH lezen to vóót Iuccvvov.

Sluiten