Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij hem van de vrucht des wijngaards zouden geven; maar de wijngaardeniers sloegen hem en zonden hem ledig weg. 11. En hij zond nog een anderen dienstknecht; en ook dezen geslagen en smadelijk behandeld hebbende, zonden zij hem ledig heen. 12. En wederom zond hij een derden; maar zij verwondden ook dezen, en wierpen hem buiten."

Bij Lukas wordt driemaal slechts één dienstknecht gezonden, en worden de mishandelingen van den kant der wijngaardeniers steeds erger (slaan, slaan en smaden, verwonden). Bij Markus eveneens, maar met een verschil in de mishandelingen (slaan, het hoofd verwonden, dooden) en de bijvoeging van verschillende dienstknechten bij de derde zending. Bij Mattheus wordt van slechts twee zendingen gesproken, maar telkens van verscheidene dienstknechten, en daar zijn de mishandelingen: slaan, dooden, steenigen. Men kan gemakkelijk begrijpen, dat het bericht door do overlevering geheel van zelf zulke kleine veranderingen heeft ondergaan. Men lette bij Lukas op de uitdrukking wpotrsOeT: 7rÉ,u\pxi, hij ging voort, te zenden, die zooals Weiss, erkent, een zuiver Hebraïsme is (Gen. 4:2, enz.), en dus een andere bron aanduidt, dan die der twee andere Synoptici, bij wie op de parallelle plaatsen niets dergelijks te vinden is. — Het is duidelijk, dat de dienstknechten, of de groepen van dienstknechten, de profeten voorstellen, die van het volk en diens oversten de toewijding aan God en al de plichten, welke daaruit voortvloeien, eischen. Over de mishandelingen van den kant der hoofden vergelijke men het woord van Elia, 1 Kon. 19: 14; verder de door Manasse gepleegde moorden, 2 Kon. 21 : 10—16; inzonderheid de voorbeelden van Jesaja, Zacharia, Jeremia, volgens de Schrift en de Joodsche overlevering; en eindelijk, betreffende de profeten in het algemeen, Hebr. 11 : 32—38.

Sluiten