Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdedigen. Het is niet noodig, van el uvTiXèyovTt; een nominativus absolutus te maken, als onregelmatige oppositie van axllcuxxiuv, het heeft op tivs? betrekking, in dezen zin: „Eenigen uit de Sadduceën, die als zoodanig loochenden...— Na het werkw. civTihsyeiv schijnt het m overtollig te zijn. Wij hebben hier niet het dikwijls voorkomende pleonasme der dubbele negatie, maar men het object van hêyovTe; van de aan te vullen nadere bepaling van i\at onderscheiden: die beweren (\èyovre;), in strijd met het aangenomen gevoelen (xvtI) , dat er geen.... — Het geheele verhaal heeft iets sarcastisch.

Ys. 34—36. Het antwoord: „En Jezus, antwoordende '), zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw trouwen, en worden ten huwelijk gegeven 2). 35. Maar zij, die waardig geacht zijn, de toekomende eeuw te verkrijgen en de opstanding uit de dooden, trouwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven 3). 36. Want zij kunnen ook niet4) meer sterven; want zij zijn den engelen gelijk, en zij zijn kinderen Gods, dewijl zij kinderen der opstanding zijn."

Op het standpunt der Rabbijnen, die meenen, dat de opstanding de wederherstelling van het tegenwoordige lichaam en van al de voorwaarden van het aardsche bestaan is, maar in een hoogere en betere wereld, was werkelijk de tegenspraak aanwezig, welke de Sadduceën deden uitkomen. Jezus lost de moeilijkheid op, door het vraagstuk over te

1) BDL Syr. It Jaten utoxpiQet; weg.

2) NB L: yotuHTKovrxi, in plaats van iKyocfii^ovroct.

8) Zie de vorige noot.

4) T. R. leest ovts, met N en 14 Mjj.; ABDLP: ovig.

Sluiten