Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 7. Ia den tekst van Lukas wordt door niets aangeduid, dat deze vraag op datzelfde oogenblik tot Jezus gericht werd; daar men onmogelijk kan aannemen, dat de volgende rede in het openbaar gehouden is, is het waarschijnlijk, dat Jezus reeds met de zijnen alleen was, toen zij Hem ondervraagden en Hij hun met de volgende woorden antwoordde.

Volgens het bericht van Markus (13: 3), zat Jezus met Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas op den Olijfberg, tegenover den tempel. Dit is een van de kleine bijzonderheden, waaraan men bij Markus het nauwkeurige bericht van den ooggetuige (zonder twijfel dat van Petrus) herkent, en die in ieder geval de zelfstandigheid zijner bron bewijzen. Wat Lukas en Mattheus aangaat, zij zouden zulk een bijzonderheid zeer zeker niet hebben weggelaten, indien zij het geschrift van Markus hadden gekend. Bij Lukas en Markus heeft de vraag der discipelen enkel betrekking op het tijdstip der verwoesting van den tempel en op het teeken, waardoor het zal worden aangekondigd. Alleen zegt Markus in den tweeden zin al deze dingen (jravtx txvtx), in plaats van het eenvoudige txvtx, deze dingen, bij Lukas. Dit is een schakeering, die niet zonder gewicht is. Door de bijvoeging van het woord ttxvtx vergroot Markus blijkbaar de strekking van de vraag. Het betreft al de feiten, die te samen de noodlottige gebeurtenis vormen, waarover Jezus gesproken heeft. Waarschijnlijk is het een toespeling op het einde van de geheele aardsche bedeeling, dat den discipelen toescheen, met de verwoesting van Jeruzalem te moeten samenvallen. Hetgeen Markus niet zegt, dat spreekt Mattheus uitdrukkelijk uit. Bij hem heeft de vraag bepaald eerst, zooals bij Lukas en Markus, op het tijdstip der verwoesting van den tempel betrekking, en daarna op het teeken, niet van de verwoesting van den tempel, maar van de Parousie en van de voleinding der wereld. De beperkte vorm van de vraag bij Lukas staat in rechtstreeksch verband met de omstandigheid, die tot het onderhoud aanleiding heeft gegeven; die van Markus verwijdert zich daarvan nog niet

Sluiten