Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeders, en magen, en vrienden; en zij zullen er uit u dooden. 17. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; 18. en niet één haar van uw hoofd zal verloren gaan. 19. Door uw geduld zult gij uwe zielen redden ')."

Tot de voorvallen, die in de godsdienstige gemeenten het meest er toe bijdragen, het fanatisme te doen ontvlammen, behooren de vervolgingen. Dit is zonder twijfel de gedachte, die het volgende met het voorgaande verbindt. De toestand van lijden, waarin de kerk verkeeren zal, zal haar vurig doen verlangen naar de wederkomst van haar Bruidegom, maar men zal niet moede mogen worden. Door al deze angsten en smarten heen moeten de geloovigen getrouw de taak vervullen, die de afwezige Bruidegom hun heeft toevertrouwd. — Het npi in de uitdrukking ?rpo toótuv xtxvtcov, vóór dit alles, zou zeker kunnen aanduiden, dat het feit, hetwelk genoemd zal worden, vooral van het hoogste gewicht is; vgl. Jak. 5 : 12 en een menigte van voorbeelden uit het klassieke Grieksch bij Passow. Maar het is natuurlijken het npo met den tijd in verband te brengen. Vervolgingen hebben de kerk reeds in haar wieg getroffen; zij zijn te Jeruzalem begonnen, in de eerste dagen van haar bestaan; vgl. Hand. 4:3, 7; 5 : 18, 26—27; 6 : 12; 8:3; 9:2; 12:1, enz. — Er bestaat geen enkele reden om met Holtzmann aan te nemen, dat Lukas hier de vervolgingen, die Paulus te verduren had, post eventum beschrijft. Er is in de allereerste plaats sprake van die, waarvan de kerk het voorwerp was van den kant van het Sanhedrin; en eerst in de tweede plaats van die, welke daarop gevolgd zijn.

Vs. 13. Verscheideue uitleggers (Bleek, Reuss, Weiss, Schanz) meenen, dat het getuigenis, waarvan hier sprake is, bestaan zal in de onwankelbare trouw aan het Evangelie,

1) T. R. leest ktila-ocirse, met sD en 15 Mjj ; AB It. Syr : xTtfo-eo-Sf,

Sluiten