Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik geloof, dat inen veeleer met A ea B liet fut. xrwwèe, dan met al de anderen den imperat. xrijirxirSt moet lezen. Eer was bij de afschrijvers een neiging aanwezig, om den vorm der vermaning in de teksten in te voeren. Vgl. Rom. 5 : 1 j 1 Cor. 15 : 49.

Hetgeen Jezus in dit eerste gedeelte van de rede over den tijd na zijn heengaan heeft willen zeggen, komt dus op het volgende neder: „Wacht er u voor, zekere noodlottige maatschappelijke of physische gebeurtenissen voor teekenen van het nabijzijnd einde aan te zien. En houdt stand onder de vervolgingen, die u wachten, onverschrokken uw geloof belijdende." Markus en Mattheus voegen nog een merkwaardige uitspraak er aan toe, die zeer goed in dezen samenhang past: BDit Evangelie des koninkrijks zal in de geheele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor de heidenen." Door wie? Blijkbaar: „Door u, mijne discipelen. Daarmede zegt Hij tot hen: „Maakt het u toevertrouwde talent zoo rentegevend mogelijk! Vervult uw taak in de afwezigheid van uwen Heer!" Wij zullen weldra dezelfde gedachte bij Lukas terugvinden (vs. 24). Uit het midden van dezen tijd van verleidingen, van vervolgingen en van volhardend getuigen, waarvan de duur niet te bepalen is, ziet Jezus, als een eiland uit de diepte van een stroom, de hoofdgebeurtenis oprijzen, wier aankondiging tot dit onderhoud aanleiding gaf, en die voor een tijd oen einde moet maken aan het bestaan van het uitverkoren volk. Reeds in 13 : 34—35 had Hij deze groote omwenteling in de geschiedenis van het Godsrijk aangekondigd. Hij komt er thans op terug, en duidt overeenkomstig de Hem voorgelegde vraag, het teeken aan, waaraan men met zekerheid de nabijheid daarvan zal kunnen weten. Op deze wijze vult Hij het tot hiertoe zuiver negatieve antwoord op de vraag aan. Men lette vooral op het otxv Sé , maar wanneer, van vs. 20, dat de tegenstelling tusschen de slechts schijnbare teekenen en het werkelijk en beslissend teeken met kracht doet uitkomen: „Tot op dit oogenblik kunt gij gerust zijn, wat er ook moge gebeuren. Maar dan, staat op!"

Sluiten