Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevrijding van de kerk door de wederkomst des Heeren (de verlossing van de weduwe, 18: 1—8) te doelen. Als dit zoo is, dan duidt het toutuv, deze dingen, natuurlijk den inhoud van vs. 25—27 aan, zonder dat men tot aan vs. 20 zou kunnen teruggaan; zoo Bleek, Meyer, Weiss, Schanz, e. a. — Uit w zeiven (vs. 20): „zonder dat iemand het u zegt." Het is niet noodig, het volk, dat de boomen groen ziet worden, officieel bekend te maken, dat de zomer nabij is. — Tegen het midden van Maart beginnen de vruchten zich te vertoonen op de oude takken van den lentevijgeboom; zij worden rijp, voordat er bladeren aan den boom zijn. De eerste oogst heeft in Juni plaats.

Maar als dit de zin van vs. 30 en 31 is, hoe moet dan vs. 32 worden verklaard ? Zou Jezus verwacht hebben, dat Hij binnen zoo korten tijd zou wederkomen? Om aan deze gevolgtrekking te ontkomen, heeft men aan de uitdrukking yevsx, geslacht, de beteekenis van „het menschelijk geslacht" (Hieronymus), of „de christelijke kerk" (Chrysostomus), of „het geslacht der uitverkoren" (Cremer), of „de Joodsche natie" (Dorner en Riggenbach), gegeven. Maar in dezen samenhang, waar Jezus een chronologische bepaling (is nabij, vs. 31) wil geven, kan de uitdrukking: dit geslacht slechts een temporeele beteekenis hebben: het geheel van de menschen, die in leven zijn op het oogenblik, waarvan hier sprake is. Klostermann neemt dezen zin aan; maar hij past hem niet op de tijdgenooten van Jezus toe, maar op de menschen, die in leven zullen zijn op het oogenblik, waarop de aangekondigde teekenen een aanvang zullen nemen; zij zullen zoowel van het begin als van het einde dezer korte crisis getuigen zijn. Men gevoelt het, hoe gedwongen deze verklaring is. De eenige natuurlijke opvatting is: de uitdrukking y ysvex otvTy in verband te brengen met het geslacht, waarvan de spreker de tijdgenoot is; vgl. Matth. 11 : 16, Luk. 7 : 31; 9 : 41; 11 : 29, enz. Het is dit geslacht, dat, het bloed van den Messias en van zijn gezanten vergoten hebbende, niet alleen de straf van dezen moord moet dragen, maar ook die van al de misdaden, welke, als voorloopers van deze, van

Sluiten