Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

discipelen zijn, die het initiatief nemen tot de toebereidselen voor den maaltijd; en het schijnt inderdaad, dat de apostelen zich eerst aan den morgen van den dag, waarop de maaltijd plaats moest vinden, met deze toebereidselen kunnen hebben beziggehouden. Maar door deze zienswijze komt men in conflict met Johannes, die op een vrij groot aantal plaatsen schijnt te zeggen, dat Jezus aan den namiddag van den 14den gekruisigd werd, in den tijd, waarop de lammeren in den tempel werden geslacht, hetgeen noodwendig onderstelt, dat Jezus aan den avond van den 13den op den 14den den laatsten maaltijd met zijne discipelen heeft gehouden, en niet aan den avond van den 14den op den 15den, waarop het geheele volk het Paaschmaal hield. Deze schijnbare tegenspraak heeft geen betrekking op den weekdag, waarop Jezus gekruisigd werd. Want onze vier Evangelisten getuigen eenstemmig, dat dit op Vrijdag geschied is. Het verschil betreft alleen de vraag, of deze Vrijdag, waarop Hij gekruisigd werd, in dat jaar de 14de of de 15de der maand was, d. w. z. de dag, waarop men zich voor het feest voorbereidde, of de eerste dag van het feest-zelf. Want in het eerste geval zou Hij het Paaschmaal een dag vroeger, dan het volk, in het tweede zou Hij het tegelijk met hen hebben gehouden. Zeer vele uitleggers, zooals Wieseler, Hofmann, Lichtenstein, Tholuck en Riggenbach, meenen den zin der Johanneïsche plaatsen tot de gedachte, welke bij den eersten blik die van het Synoptische bericht schijnt te zijn, te kunnen terugbrengen. Zij gelooven, dat Jezus, zoowel volgens Johannes als volgens de Synoptici, aan den avond van den 14den 2jjn laatste maal gehouden en bij het Paaschmaal, dat Hij tegelijk met het geheele volk vierde, het heilige Avondmaal ingesteld heeft. In mijn Commentaire sur Vévangile de Jean heb ik de redenen uiteengezet, die mij toeschijnen, deze oplossing onmogelijk te maken'). De door Langen,

1) Zie bij 13 il; 18:28; 19:14, en de speciale verhandeling in III, bl. 80S-626.

Sluiten