Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgt hem in het huis, waar !) hij ingaat. 11. En gij zult zeggen tot den heer van dat huis: De meester laat u zeggen: Waar is het vertrek, waar ik het Pascha met mijne discipelen eten zal? 12. En hij zal u een groote, toegeruste opperzaal2) wijzen; bereidt het aldaar. 13. En heengegaan zijnde, vonden zij het, gelijk Hij hun gezegd had3), en bereidden het Pascha."

Waarom noemt Jezus niet den naam van den gastheer, dien Hij in het oog heeft P Daarop is er maar één antwoord: Hij wil, dat het huis, waar Hij van plan is, den maaltijd te houden, zijn omgeving onbekend zal blijven. En waartoe deze geheimzinnige maatregelen? Jezus wist, wat Judas voornemens was te doen, zooals het geheele verhaal van den maaltijd bewijst; en daarom wilde Hij op deze wijze voorkomen, dat Hij door de trouweloosheid van zijn discipel gestoord werd in het gebruik, dat Hij van dezen laatsten avond wilde maken. — Er bestaat wellicht een bijzonder verband tusschen het aangewezen teeken en de Joodsche gebruiken. Den lSden^ juist als het avond geworden was, voordat de sterren aan den hemel verschenen, moest ieder huisvader volgens het gebruik, aan de bron het zuivere water putten, waarmede men de ongezuurde brooden bereidde. Dit was een werkelijke godsdienstige handeling, die verricht werd onder het uitspreken van de woorden: „Dit is het water der ongezuurde brooden." Daarna stak men een kaars aan, en doorzocht gedurende den daaropvolgenden nacht het geheele huis, om zelfs het geringste spoor van zuurdeeg

1) T. E. leest ou, met D en 9 Mjj ; i(BCIi It.: ei( yv.

2) T. E. leest ctvuytov, met XI"; SÜAi xvuyctiov; X AB en 13 Mjj.: mayun k.

8) T. R. leest eipttxev, met A eo 11 Mjj ; de anderen: eifiixet.

Godet, Lulcat. II. 31

Sluiten