Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenaar van het huis gezien: „Ik ga sterven, bewijs mij dezen laatsten dienst." Ewald verklaart ze een weinig anders: „Weldra zal ik in mijn ^heerlijkheid zijn, en dan zal ik u dezen dienst kunnen beloonen." Deze verklaringen zijn zeer gezocht. Het is natuurlijker, de gedachte van Jezus aldus te verstaan: „Mijn dood is nabij; morgen zal het voor mij te laat zijn, om het Pascha te vieren; laat mij het (nog dezen avond) met mijn discipelen bij u vieren." Uotüi is niet het fut. attic. (Bleek), maar het praesens (Winer). „Laat mij, en wel terstond." Jezus had met den eigenaar afgesproken, dat Hij de zaal gebruiken zou, maar natuurlijk op den avond van den 14den op den 15den, den wettigen tijd van het Paaschmaal; thans maakt Hij hem bekend, dat Hij genoodzaakt is, het een dag vroeger te houden, omdat zijn tijd nabij is. Dit woord verplaatst ons dus wel op den avond van den 13den, en niet op dien van den 14den. — Op dien dag kon het lam niet in den tempel worden geslacht; maar daar Jezus met al zijn aanhangers in den ban was gedaan, en het Sanhedrin zelfs reeds bevel gegeven had om Hem in hechtenis te nemen (Joh. 11 : 53—57), is het te betwijfelen, of het Hem mogelijk zou zijn geweest, het lam op de ritueele wijze te laten slachten. Hij stelde zich voor, dien avond het nieuwe Pascha in de plaats van het oude te stellen. Had Hij hiertoe het recht, dan zal het Hem zooveel te meer geoorloofd zijn geweest, zich te verheffen boven de letter der wet ten opzichte van de wijze, waarop het lam moest worden geslacht, vooral omdat, volgens de oorspronkelijke verordening, ieder huisvader zelf zijn Paaschlam in zijn huis moest slachten. Jezus maakte zich tevens vrij van het voorschrift aangaande den wettigen dag. Hij werd hiertoe genoodzaakt door het feit, dat het Sanhedrin besloten had, Hem den volgenden dag, nog vóór het feest (Matth. 26: 5), uit den weg te ruimen. Onder deze omstandigheden bleef Hem niets anders overig, dan of van de viering van het Pascha af te zien, öf haar een dag vroeger te doen plaats vinden. Deze vervroeging behoorde reeds tot de afschaffing van het Joodsche feest, die Hij tot stand ging brengen, en

Sluiten