Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een mengeling van hartelijke vreugde en diepe smart. Jezus gevoelt zich gelukkig, nog éénmaal dezen heiligen maaltijd te kunnen vieren, vooral omdat Hij bij zichzelf besloten heeft, hem in een blijvende herinnering aan zijn persoon en zijn werk te veranderen; maar aan den anderen kant is het zijn laatste Pascha op aarde (vs, 16)! De spreekwijze iiriSuptlqt iTTtióftwx is een vorm, die in de LXX dikwijls voorkomt, en aan de Hebr. constructie van den infin. absolutus met het verbum finitum beantwoordt. Het is als het ware een verdubbeling van de gedachte, die door het werkwoord wordt uitgedrukt. Men ziet, dat Jezus reeds lang aan dit laatste maal heeft gedacht, en dat zijn geest zich bezig had gehouden met de maatregelen, die Hij nemen moest, om zich het rustig genot van deze laatste uren met de zijnen te verzekeren. — Zou de uitdrukking: dit Pascha een maal kunnen aanduiden, waarbij het Paaschlam ontbrak, en dat zich enkel door de ongezuurde brooden van de gewone maaltijden onderscheidde? Caspari en Andreae beweren dit, en ik ben vroeger ook van dit gevoelen geweest (Comment. sur Jean, eerste ed.). Chastang huldigt nu nog deze zienswijze. Het had werkelijk kunuen gebeuren, dat het aantal lammeren of jonge geiten onvoldoende was voor de ontzaglijke menigte van vreemde Joden, die in Jeruzalem kwamen. In Mischna Pesachim, 10, wordt dan ook uitdrukkelijk gesproken over een Paaschmaal zonder lam, waarbij alleen de ongezuurde brooden onmisbaar zijn. Nochtans zou het zeer moeilijk zijn, in dit geval de uitdrukking van Lukas: dit Pascha eten te verklaren. Wij hebben gezien, dat niets ons noodzaakt tot een verklaring, die zoo in strijd is met den gewonen zin dezer uitdrukking. — Men zou onder het toekomstige Pascha in het koninkrijk Gods (vs. 16) het heilige Avondmaal, zooals het in de kerk gevierd wordt, kunnen verstaan. Maar de uitdrukking: „lk zal daarvan niet eten, totdat..laat deze geestelijke interpretatie niet toe. Jezus wil van een nieuw feestmaal spreken, dat na de voleinding der dingen zal plaats vinden. Het heilige Avondmaal is de verbinding tusscheu hut Israëlitisch Paaschmaal, dat zijn

Sluiten