Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kontliging op den weg naar Gethsemané geschied. Het komt mij voor, dat het bericht van Johannes ten gunste van Lukas beslist. Want men kan onmogelijk aannemen, dat Jezus, zooals sommigen willen, de voorspelling tweemaal heeft uitgesproken. De verzoeker is daar in de nabijheid. Na zich van Judas te hebben meester gemaaki, bedreigt hij al de discipelen; hij maakt zich gereed, om Jezus-zelf aan te vallen. „De vorst der wereld komt" (Joh. 14 : 30). In deze uren van algemeene beproeving is het gevaar geëvenredigd aan de mate van zelfzucht, die ieder in zijn hart draagt. Om deze reden wendt Jezus zich meer rechtstreeks tot Petrus. Met het tweemaal herhaalde SimonI zinspeelt Hij op zijn natuurlijk karakter, en waarschuwt hem tegen den eigenwaan, die de hoofdtrek daarvan is. Het in c^t^itxto bevat deze gedachte: hem uit de handen van Jezus in de zijne te doen vallen. Het werkw. atvix^u, dat ons alleen door de Grieksche lexicografen bekend is, beteekent: in een zeef of in een wan heen weêr schudden. De Satan verlangt het recht om de Twaalven op de proef te stellen; hij maakt zich sterk tegenover God, evenals eertijds ten opzichte van Job, te bewijzen, dat zij slechts kaf zijn, dat zelfs de beste onder hen in den grond niet beter is, dan Judas. Jezus zegt niet (vs. 32)', dat zijn verlangen afgewezen werd. Veeleer vloeit uit de voorbede van Jezus voort, dat het toegestaan werd, wat Petrus betreft, ja zelfs ten opzichte van allen (Joh. 16 : 32). Alleen tracht Jezus bij Petrus, de zoo ernstige gevolgen van den vreeselijken val, die hem bedreigt, te voorkomen. De ontrouw, waaraan allen zich schuldig zullen maken, zou den band tusschen Hem en hen kunnen verbreken. Inzonderheid die van Petrus zou hem in een wanhoop kunnen storten, gelijk aan die, welke Judas zal verderven. Maar terwijl de vijand de zwakke zijde der discipelen bespiedt, om hen te gronde te richten, waakt en bidt Jezus, om te verhinderen, dat zijn slagen niet doodelijk worden voor een van hen. In navolging van Gotius e. a., verklaart Langen tiriGTpcJjx; in den zin van ana: „versterk op nieuw uwe broeders." Maar deze beteekenis van izwTpétytv is in het

Sluiten