Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel en al veranderen; en hoe zouden dan de apostelen gedurende het geheele overige gedeelte hunner loopbaan niet den weêrstuit gevoelen van hetgeen gebeuren zou? Dit is de gedachte, die den Heer thans bezighoudt, en Hij maakt haar aanschouwelijk door de volgende beelden. Om hen de verandering van toestand, waarmede Hij het noodig acht, hen in kennis te stellen, te levendiger te doen beseffen, herinnert Hij hen aan hunne eerste uitzending, die zoo vreedzaam afgeloopen is. Alleen bij deze gelegenheid vernemen wij den gunstigen uitslag van deze eerste proef, waaraan Hij hen onderworpen had. De geschiedschrijver had ons niets daarvan gezegd (9 : 6). Voortaan zullen zij met voorzichtigheid te werk moeten gaan, en in het oog houden, dat zij van vijanden omringd zijn. Het object van w lXw is is blijkbaar ptxXxlp,xv (en niet Trqpxv of (3x\xvtIov) : „ Wie geen (zwaard) heeft die koope er een." Het is een verscherping van de voorafgaande waarschuwing. Niet alleen kunnen zij in de toekomst niet meer rekenen op de welwillende gastvrijheid , die zij genoten hebben gedurende den tijd, waarin hun Meester in gunst was, en moeten zij voortaan zich er op voorbereiden, als gewone reizigers hun vertering te betalen, maar ook zullen zij onverholen vijandschap ontmoeten. Daar zij discipelen zijn van een man, die als misdadiger behandeld is geworden, zullen zij-zelven als gevaarlijke menschen worden beschouwd, en zich met hunne landgenooten en met de geheele wereld in oorlog zien. Vgl. Joh. 15:18—23, een pericoop, waarvan deze als het ware de korte samenvatting en de parallel is. Het zwaard is hier, evenals in Mattheus 10 . 34 en Luk. 12:51, niets anders, dan het zinnebeeld van den toestand van openlijke vijandschap. Het is duidelijk, dat naar de bedoeling van Hem, die gezegd heeft: „Ik zend u als schapen te midden der wolven", deze uitspraak niet in letterlijken zin moet worden opgevat. De discipel van Jezus heeft geen ander wapen, dan het zwaard des Geestes, waarvan Paulus spreekt (Efez. 6:17). Het is onbegrijpelijk, hoe Weizsacker (bl. 563) in deze plaats van Lukas het bewijs kan vinden, dat Jezus volgens een der vormen van

Sluiten