Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvang neemt zoodra men aau de andere zijde van de Kedron is; vgl. Joh. 18 : 1. De noord-westelijke hoek van de omheinde plaats, die men tegenwoordig als den hof van Gethsemané toont, is slechts ongeveer 50 schreden van de bedding der beek verwijderd. De kleine bijzonderheid: volgens lijn gewoonte beteekent: zonder te trachten, Judas te ontwijken, die Hem daar zou komen zoeken. Ook: ondanks het gevaar, dat hen dreigde.

Vs. 40. Jezus ziet voor zijn discipelen de verzoeking tot ontrouw aankomen, die ook Hem wacht; daarom spoort Hij hen aan, zich door het gebed daarop voor te bereiden. Het gebruik van liet woord cltrshSeTv, komen in, in de beteekenis van: bezwijken voor, laat zich verklaren, wanneer men in de gedachten dit werkw. aan hs?>6eïv, doorgaan, doorstaan, tegenoverstelt. — Bij Mattheus en Markus maakt Jezus zijn discipelen bekend, dat Hij voornemens is, te bidden, maar zonder hen uit te noodigen, dit ook te doeD. Moest zijn voorbeeld hen daartoe niet van zelf aandrijven ?

Vs. 41—44. De angst van Jezus: „En Hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp, en nedergeknield zijnde, bad Hij '), 42. zeggende: Vader! indien gij dezen drinkbeker van mij wildet wegnemen 2) ...! Doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! 43. 3) En Hem verscheen een engel uit den hemel, die Hem versterkte. 44. En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger; en

1) S Tr leien irporyv^otTo.

2) T. R leest vctpivtyxtn. met A en 11 Mjj.; S eu 15 Mjj.: Txpsvtyxxr, BUI Itp'er: rrapeveyxe.

3) ABRI laten vs. 43 en 44 weg; E en 4 Mjj. merken ze met een teeken van twijfel; zij komen voor in N D en 10 Mjj. It. Syr. (met Syrcur). Just. en Iren. kennen va. 44. Over de andere kerkvaders zie men Tischeudorf.

Sluiten