Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen te wekken; want de volle maan verlichtte den hof. Zij hebben eveneens de eerste woorden van het gebed van Jezus kunnen hooren, daar zij niet terstond in slaap vielen, maar eerst, toen het gebed eenige oogenblikken geduurd had, zooals bij de verheerlijking op den berg (9 : 32). Natuurlijk hadden zich reeds vroeger eenige voorloopige verschijnselen van dezen strijd bij Jezus geopenbaard (12: 49, 50; Joh. 12 : 27); maar ditmaal is de angst van dien aard, dat de inwerking van een bovennatuurlijke macht daarin onmiskenbaar is. De Satan had een inval gedaan in den kring der Twaalven, toen hij zich meester maakte van het hart van Judas, en nu zou hij al de andere discipelen gaan ziften. Jezus-zelf ondervindt op dit oogenblik zijn werking: „Dit is de macht der duisternis", zegt Hij in vs. 53. In de woorden, waarmede het verhaal van de verzoeking eindigt (4 : 13): „Hij week van Hem tot op een gunstig oogenblik", had Lukas den terugkeer van den verzoeker bij een bepaalde gelegenheid uitdrukkelijk aangekondigd. Zoowel voor Jezus als voor de discipelen is er yretpxrftó:.

Vs. 45 — 46. Het verwijt, dat Jozus de discipelen doet: „En van het gebed opstaande, kwam Hij bij zijn discipelen, en vond hen slapende van verdriet; 46. En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? Staat op, en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt!"

Het driemaal herhaalde wakker maken van de discipelen wordt door Lukas tot één vereenigd. Daarna zoekt hij dezen geheimzinnigen slaap, die hen overmant, te verklaren, en doet dit in een zin, die voor hen het gunstigst is: de oorzaak daarvan is geenszins onverschilligheid, maar droefheid, die hen overstelpt. Het is bekend, dat een diepe smart wegens uitputting inderdaad slaperig maakt, vooral na een lange en hevige spanning.

Sluiten