Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de vervulling der profetiën, terwijl het bij Lukas de overeenkomst tusschen het karakter der daad en de nachtelijke ure aanduidt. De duisternis is gunstig voor de misdaad; want <!e menseh moet zich niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf verbergen, om te zondigen. Daarom is de nacht de tijd, waarin de Satan zijn gansche macht over de menschheid ontplooit: het is zijne ure. Derhalve voegt Jezus er bij, is het ook de uwe, daar gij zijn werktuigen zijt in de daad, die gij verricht; vgl. Joh. 8:44 en 14:30. Het komt mij voor, niet noodig te zijn, het pron. <wr>j te beschouwen als een attractie van >5 upx, in plaats van roïno , dit: Het werk, dat gij doet is.... De zin is veeleer: „Dit uur is het uwe, en tevens de macht van het kwade, die zich in dit oogenblik vrij kan ontplooien." — Lukas spreekt niet over de vlucht der apostelen, die Mattheus en Markus hier mededeelen. Is dit ook bewijs van zijn kwaadwilligheid ten aanzien van de Twaalven? — Bovendien verhaalt Markus, met vermelding van alle bijzonderheden, het voorval van den jongeling, die de vlucht nam, met achterlating van het beddelaken, waarin hij zich gewikkeld had. Daar de moeder van Markus volgens Hand. 12 in Jeruzalem een huis bezat, en dit huis de plaats was, waar de gemeente in tijden van vervolging vergaderde, en het dus waarschijnlijk afgelegen was, is het niet omogelijk, dat het in het dal van Gethsenaané stond, en dat deze jongeling (zooals men reeds lang vermoed heeft) Markus-zelf was, die aangelokt was door het geraas van de schare, en die door dit kleine bericht, zoo bescheiden mogelijk, zijn handteekening heeft gezet in den hoek van de Evangelische schilderij, die hij vervaardigd heeft.

II. 22 : 54—23 :25: Het verhoor van Jezus.

Jezus werd aan tweeërlei verhoor onderworpen: een kerkelijk en een wereldlijk; het eerst voor het Sanhedrin, het laatste voor den Romeinschen landvoogd.

A. Vs. 54—71. Het kerkelijk verhoor.

Dit bericht behelst de volgende feiten: 1° de verloochening

Sluiten