Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afzonderlijk lichaam worden beschouwd, en een van de drie klassen vormden, waaruit de leden van dit hoogste gerechtshof des volks bestonden. — Hetzij men civfoa?ov, zij brachten naar boven, of uvviyuyov, zij voerden weg, leest, er wordt toch kennelijk een algeheele verandering van plaats bedoeld. Men bracht Jezus van de woning van Kajafas in de officiëele zaal van het Sanhedrin, Lischkath Haggazüh genaamd, die menigmaal in het voorhof van den tempel gesteld wordt, maar die zich waarschijnlijk meer westelijk bevond, daar, waar de brug, die van de bovenstad naar den tempelberg voerde, in het voorhof uitliep, maar buiten dit laatste (zie Riehm, Handwörterbuch, II, bl. 1596).') — De laatste woorden van vs. 66 kunnen beteekenen, of: „Zijt gij de Christus? Zeg het ons (dan)!" öf: „Indien gij de Christus zijt, zeg het ons!" öf: „Zeg ons, of gij de Christus zijt!" — Het is niet mogelijk, te bepalen, in hoever datgene, wat (volgens Mattheus en Markus) des nachts, in de zitting van het Sanhedrin bij Kajafas was voorgevallen, in de morgenzitting herhaald moest worden. Maar niets verhindert, aan te nemen, dat eenige trekken van de eene zitting door de overlevering of door onze Evangelisten in de andere werden overgebracht. — Op zichzelf was het volstrekt niet Godslasterlijk, zich den Christus te noemen. De aanspraak op dezen titel was, ook wanneer zij valsch was, geen aanranding van de eere Gods. Dat de verklaringen van Jezus aangaande zijn Messiasschap naar het oordeel der Joden een Godslasterlijk karakter hadden, is dan ook daaraan toe te schrijven, dat de titel „Zoon van God", waarmede Hij zichzelf had

1) Wij geven hier de beschrijving van een zitting van dit gerechthof, volgens Schiirer, Neutestamentl. Zeitgesch. (eerste ed. bl. 417). De leden zitten in een halven cirkel, zoodat zij elkander van weerskanten kuanen zien. Vóór hen zitten twee secretarissen , de een ter rechter-, de ander ter linkerzijde, die de redevoeringen der leden voor en tegen den aangeklaagde opschrijven. Vddr deze zitten, in drie rijen, de schriftgeleerden. De beschuldigde verschijnt in rouwkleederen. Voor de stemming staat ieder op; het jongste lid stemt het eerst. Een vrijspraak kan op dienzelfden dag plaats vinden; een veroordeeling mag eerst den volgenden dag worden uitgesproken.

Sluiten